# # # A A A

Kierownik Działu Finansowo Księgowego – Zastępca Głównego Księgowego

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

Kierownik Działu Finansowo Księgowego – Zastępca Głównego Księgowego

 

Główne zadania:

 • opracowywanie zasad prowadzenia rachunkowości Funduszu,
 • sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowo – księgowych,
 • kontrola prowadzenia obsługi kasowej i finansowej Funduszu,
 • kontrola naliczania wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • kontrola nad dokonywaniem rozliczeń z budżetem Państwa, bankami i instytucjami ubezpieczeniowymi, PFRON,
 • kontrola nad sporządzaniem deklaracji podatkowych, z zakresu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy oraz innych informacji o dochodach,
 • prowadzenie wymaganych ksiąg w zakresie kont syntetycznych i analitycznych,
 • prowadzenie kontroli formalnej i rachunkowej dokumentów finansowych (w tym w zakresie projektu doradztwa energetycznego),
 • kontrola nad przygotowaniem wniosków o płatność (not księgowych) obejmujących poniesione koszty, w tym wynagrodzenia, w zakresie projektu doradztwa energetycznego,
 • kontrola ewidencjonowania w programie finansowo-księgowym majątku trwałego wartości niematerialnych i prawnych oraz przedmiotów i programów komputerowych o wartości poniżej 3.500,00 zł,
 • opracowywanie analiz i informacji w zakresie problematyki i zadań przypisanych działowi,
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi,
 • realizacja zadań związanych z zamykaniem Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
 • realizacja zadań związanych z zamykaniem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • posiadanie  pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie co najmniej 5-letniej praktyki w księgowości,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy prawo ochrony środowiska,
 • umiejętność obsługi programu Excel i Word w stopniu bardzo dobrym,
 • umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego SAGE Symfonia ERP Finanse i Księgowość.

 

Predyspozycje osobowe:

 • umiejętność organizacji i koordynacji prac w dziale księgowości,
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • otwartość i łatwość nawiązywania relacji z ludźmi,
 • wysoka kultura osobista,
 • zdyscyplinowanie.

 

Wymagania dodatkowe:

Dodatkowym atutem będzie:

 • ukończenie kursu dla kandydatów na głównych księgowych,
 • doświadczenie w rozliczaniu pomocy technicznej z programów ze środków europejskich,
 • doświadczenie zdobyte podczas pracy w instytucjach udzielających pomocy finansowej w postaci np. dotacji,  pożyczek lub dopłat.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez WFOŚiGW w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań”- „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 1 lutego 2018 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Biura WFOŚiGW z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/112/2/2018.

 

Dodatkowe informacje:

 • Dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane,
 • Kontaktować będziemy się tylko z Kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania,
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie,
 • Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.
Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marek Figaniak

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Marek Figaniak 2018/01/19 11:31