# # # A A A

Inspektor Działu Identyfikacji Wniosków

Unieważnienie naboru na stanowisko

Inspektora Działu identyfikacji wniosków

KD/112/2/2017

Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, unieważnia nabór na wolne stanowisko Inspektora Działu identyfikacji wniosków, ogłoszony w dniu 22 września 2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu, z przyczyn organizacyjnych.

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu podaje się do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

14.11.2017r.

 

Unieważnienie naboru

 

 


WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

Inspektora Działu Identyfikacji Wniosków

Główne zadania:

 • kontakt z Wnioskodawcami,
 • ocena wniosków,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z naborami wniosków,
 • przygotowanie dokumentacji do rozpatrzenia przez Zarząd lub Radę Nadzorcza,
 • prowadzenie rejestru wniosków.

Wymagane wykształcenie:

 • wyższe – preferowane techniczne.

Wymagania niezbędne:

 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: prawa ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii,
 • biegła obsługa pakietu MS Office,
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • otwartość i łatwość nawiązywania relacji z ludźmi,
 • wysoka kultura osobista,
 • zdyscyplinowanie.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe związane z kierunkiem studiów,
 • dodatkowym atutem będzie ukończenie następujących kierunków studiów: zaopatrzenie w wodę, ochrona wód lub ochrona powietrza, zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • Własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez WFOŚiGW w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 6 października 2017 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Biura WFOŚiGW z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/112/2/2017.

 

Dodatkowe informacje:

 • Dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane,
 • Kontaktować będziemy się tylko z Kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania,
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie,
 • Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej http://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.
Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marek Figaniak

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Marek Figaniak 2018/01/04 14:31