# # # A A A

Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych KD/112/4/2018

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: Inspektora Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych – ogłoszenie Nr KD/112/4/2018 – zatrudniona została Pani Barbara Sławińska, zamieszkała w Poznaniu.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

 

Kandydatka spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Komisja rekrutacyjna uznała, iż Pani Barbara Sławińska posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wysoko oceniła jej predyspozycje do wykonywania obowiązków na stanowisku Inspektora Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

 


Lista kandydatów na stanowisko:

 

Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych WFOŚiGW w Poznaniu KD/112/4/2018

Lp. Nazwisko i imię, miejsce zamieszkania
1 Nurczyńska Marzena, Skórzewo
2 Sławińska Barbara, Poznań

 


 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych

/umowa na czas określony – czas realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”/

 

Główne zadania:

 • Udzielanie informacji podmiotom / osobom fizycznym ubiegającym się o przyznanie pomocy w ramach programów priorytetowych oraz pozostałych naborów WFOŚiGW w Poznaniu,
 • Udzielanie informacji telefonicznych oraz przez inne media nt. programów WFOŚiGW w Poznaniu,
 • Obsługa generatora wniosków, praca w Zintegrowanym Systemie Informatycznych,
 • Pomoc beneficjentom przy składaniu wniosków,
 • Prowadzenie spotkań informacyjnych dla beneficjentów,
 • Ocena formalna i merytoryczna wniosków o pomoc finansową,
 • Przygotowywanie informacji i analiza dokumentów niezbędnych do podjęcia przez Zarząd decyzji o zaplanowaniu pomocy finansowej w tym list złożonych wniosków oraz ich bieżąca aktualizacja,
 • Weryfikacja możliwości ustanowienia proponowanych zabezpieczeń umów,
 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz aneksów do umów, dotyczących przyznania pomocy finansowej,
 • Przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli przedsięwzięć planowanych do dofinansowania.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe preferowane techniczne, ekonomiczne lub związane z ochroną środowiska,
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki, pomocy publicznej, zamówień publicznych,
 • Znajomość Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz innych programów finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu,
 • Uprawnienie do prowadzenia pojazdów kat. B,
 • Gotowość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych,
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, w szczególności Excell i Access,
 • Dyspozycyjność – praca w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu oraz częste wyjazdy na terenie województwa,
 • Znajomość systemów zarządzania jakością,
 • Gotowość podpisania umowy o pracę gwarantującej trwałość zatrudnienia na okres realizacji przez WFOŚiGW w Poznaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” .

Wymagane dokumenty:

 • CV i List motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie – załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Dokumenty należy składać w terminie do: 14 sierpnia 2018 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Biura WFOŚiGW z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/112/4/2018.

 

Dodatkowe informacje:

 • Dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane,
 • Kontaktować będziemy się tylko z Kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
 • Proces rekrutacyjny będzie obejmował następujące etapy:

1.     Etap: test z wiedzy dotyczącej programów realizowanych przez WFOŚiGW w Poznaniu oraz wspólnych programów realizowanych z NFOŚiGW oraz test ze znajomości ustawy Prawo ochrony środowiska, Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów  – termin 22.08.2018 r.

2.     Etap: rozmowa kwalifikacyjna – termin 23.08.2018 r.

 • Planowany termin nawiązania stosunku pracy: 03.09.2018 r.
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie,
 • Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.
Powrót >>

Lista plików do pobrania

załącznik nr 1 POBIERZ docx 0.02Mb

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marek Figaniak

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Marta Jankowska 2018/10/18 12:04