# # # A A A

Specjalista Działu kontroli przedsięwzięć

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: Specjalisty Działu kontroli przedsięwzięć – ogłoszenie Nr KD/112/1/2017 – zatrudniony został Pan Lech Balcerek, zamieszkały w Poznaniu.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydat spełnił wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Jako jedyny z kandydatów posiada uprawnienia budowlane w specjalności wodno-melioracyjnej, budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej, budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej. Komisja rekrutacyjna uznała, iż Pan Lech Balcerek posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wysoko oceniła jego predyspozycje do wykonywania obowiązków na stanowisku Specjalisty Działu kontroli przedsięwzięć.

 

 

Lista kandydatów na stanowisko specjalisty DKP WFOŚiGW w Poznaniu KD/112/1/2017           

Lp. Nazwisko i imię, miejsce zamieszkania
1 Balcerek Lech, Poznań
2 Haczkowska-Sobera Marta, Poznań
3 Maślanko Andrzej, Iwno

 

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

Specjalisty Działu kontroli przedsięwzięć
/umowa na czas określony/

Główne zadania:
• Prowadzenie kontroli projektów w zakresie wykonywanym przez Dział kontroli przedsięwzięć, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu rzeczowej realizacji projektu,
• Przygotowywanie protokołów z kontroli, informacji pokontrolnych i zaleceń pokontrolnych,
• Kontrola przedrealizacyjna zadań planowanych do dofinansowania,
• Kontrola realizacji dofinansowywanych przedsięwzięć w zakresie zgodności realizowanego przedsięwzięcia z zapisami umowy,
• Prowadzenie rejestrów kontroli,
• Prowadzenie rejestru wydanych zaleceń pokontrolnych i monitorowanie ich realizacji,
• Współpraca z innymi działami w sprawach związanych z zadaniami realizowanymi przez Dział kontroli przedsięwzięć,
• Opracowywanie analiz i informacji w zakresie problematyki i zadań przypisanych Działowi.

Wymagania niezbędne:
• Wykształcenie wyższe, preferowane: techniczne,
• Minimum 5 lata doświadczenia w pracy na stanowiskach związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE,
• Znajomość aktów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie wdrażania Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz krajowych funduszy pomocowych, a także przepisów w zakresie: budownictwa, ochrony środowiska, gospodarki wodnej,
• Prawo jazdy,
• Dyspozycyjność /praca na terenie województwa wielkopolskiego/,
• Dokładność, komunikatywność,
• Umiejętność pracy w zespole,
• Biegła znajomość obsługi programów komputerowych (MS Office),
• Dobra organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe:
• Posiadanie uprawnień budowlanych wykonawczych w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej (sieci, instalacje, urządzenia sanitarne),
• Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru),
• Obsługa programów kosztorysowych (znajomość kosztorysowania).

Wymagane dokumenty:
• CV i list motywacyjny;
• Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
• Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
• Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia;
• Kopie prawa jazdy kategorii B;
• Własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez WFOŚiGW w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 27 stycznia 2017 roku na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Biura WFOŚiGW z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/112/1/2017.

Dodatkowe informacje:
• Dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane,
• Kontaktować będziemy się tylko z Kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania,
• Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie,
• Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej http://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marek Figaniak

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Marek Figaniak 2017/09/22 12:43