# # # A A A

Specjalista kontroli zarządczej, systemu zarządzania jakością, ochrony danych osobowych

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: Specjalista kontroli zarządczej, systemu zarządzania jakością, ochrony danych osobowych w Biurze WFOŚiGW w Poznaniu – Ogłoszenie Nr KD/112/1/2018 nie zostanie zatrudniona żadna osoba.

 

Uzasadnienie

 

Na ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista kontroli zarządczej, systemu zarządzania jakością, ochrony danych osobowych wpłynęła jedna aplikacja.

Z uwagi na to, że złożona aplikacja nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu, wynik naboru jest negatywny.

25-01-2018 r.

 


WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

Specjalista kontroli zarządczej, systemu zarządzania jakością, ochrony danych osobowych

 

Główne zadania:  

1. w zakresie kontroli zarządczej:

 • ustalanie zasad i procedur związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej,
 • podejmowanie i inicjowanie działań celem zapewnienia w WFOŚiGW w Poznaniu zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • przeprowadzanie zadań kontroli zarządczej,
 • koordynacja funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie wyznaczonym przez Prezesa Zarządu, w tym przygotowywanie corocznej samooceny kontroli zarządczej na poziomie komórek organizacyjnych i przeglądów funkcjonowania kontroli zarządczej,
 • opracowywanie zarządzeń i dokumentów związanych z systemem kontroli zarządczej oraz analizy dokumentów wskazanych przez Prezesa Zarządu,
 • sporządzanie i prowadzenie rejestru ryzyk, przedstawianie Prezesowi Zarządu okresowej oceny skuteczności metod przeciwdziałania  ryzyku na poziomie komórek organizacyjnych

 

2. w zakresie systemu zarządzania jakością:

 • przygotowanie WFOŚiGW w Poznaniu do wdrożenia systemu ekozarządzania i audytu EMAS,
 • planowanie i kierowanie opracowaniem, funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu jakości w WFOŚiGW w Poznaniu,
 • przygotowanie i zarządzanie dokumentacją systemową,
 • szkolenie pracowników w zakresie systemu zarządzania jakością,

 

3. w zakresie ochrony danych osobowych:

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO,
 • współpraca z GIODO,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla GIODO w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia GIODO.
 • prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe – min. 3 lata na podobnych stanowiskach,
 • posiadanie wiedzy do przeprowadzania kontroli zarządczej,
 • znajomość wymagań systemu EMAS lub systemów zarządzania środowiskowego lub systemów zarządzania jakością opartych na normach ISO,
 • wiedza z zakresu ochrony danych osobowych,

Predyspozycje osobowe:

 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • otwartość i łatwość nawiązywania relacji z ludźmi,
 • wysoka kultura osobista,  zdyscyplinowanie.

 

Wymagania dodatkowe:

 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub rządowej,
 • mile widziana znajomość systemów zarządzania poprzez procesy, cele, kompetencje.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez WFOŚiGW w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań”-

„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 18 stycznia 2018 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Biura WFOŚiGW z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/112/1/2018.

 

Dodatkowe informacje:

 • Dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane,
 • Kontaktować będziemy się tylko z Kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania,
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie,
 • Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.
Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marek Figaniak

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Marek Figaniak 2018/02/27 14:28