Doradca Energetyczny – KS.111.15.2021.AME

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:
Doradca energetyczny, ogłoszenie Nr KS.111.15.2021.AME – zatrudniony został:
– p. Bartosz Iwanowski, miejsce zamieszkania Poznań,

Uzasadnienie

Kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę, co gwarantuje prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.


Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Doradca Energetyczny – nr referencyjny KS.111.15.2021.AME

LP. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Iwanowski Bartosz Poznań

 


 

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Doradca Energetyczny

(Umowa o pracę na czas określony – na czas trwania projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”)

 

Główne zadania:

 • doradztwo w zakresie przygotowania inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i OZE (odnawialnych źródeł energii);
 • doradztwo przy przygotowaniu planów gospodarki niskoemisyjnej;
 • wsparcie potencjalnych beneficjentów w weryfikowaniu i wdrażaniu audytów energetycznych;
 • wsparcie w zakresie wymogów Komisji Europejskiej dot. zamówień publicznych celem uniknięcia nieprawidłowości skutkujących karami;
 • informowanie w zakresie nowych wymogów Komisji Europejskiej dotyczących pomocy publicznej;
 • wsparcie w zakresie wymogów korzystania z instrumentów finansowych wspieranych ze środków funduszy Unii Europejskiej;
 • przygotowanie metodologii kontaktów z potencjalnym beneficjentem;
 • informowanie o możliwych i najkorzystniejszych źródłach finansowania projektu;
 • doradztwo w zakresie montażu finansowego projektu;
 • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej o środki funduszy Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju;
 • informacja i promocja, w tym przeprowadzanie spotkań informacyjnych/edukacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, szkołach, dla lokalnych przedsiębiorców;
 • informowanie o możliwych źródłach finansowania w obszarze efektywności energetycznej oraz OZE (odnawialnych źródeł energii), m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 i krajowych źródeł finansowania;
 • przygotowanie wymaganych raportów.

 

Wymagania:

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe w zakresie związanym ze świadczonymi usługami doradczymi lub studia podyplomowe w zakresie związanym ze świadczonymi usługami doradczymi lub wykształcenie wyższe i ukończone szkolenia w zakresie związanym ze świadczonymi usługami;
 • znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki (w szczególności efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej), pomocy publicznej, zamówień publicznych;
 • gotowość odbycia szkolenia zewnętrznego, poza miejscem pracy i zdania egzaminu;
 • gotowość podpisania umowy o pracę gwarantującej trwałość zatrudnienia na okres realizacji przez WFOŚiGW w Poznaniu projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, po pozytywnym zdaniu egzaminu;
 • uprawnienie do prowadzenia pojazdów kat. B;
 • gotowość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych;
 • biegła znajomość obsługi komputera;
 • dyspozycyjność;
 • komunikatywność.

 

 1. Wymagania dodatkowe
 • znajomość jednego oficjalnego języka Unii Europejskiej, z wyłączeniem języka polskiego, w szczególności preferowany będzie język angielski.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:

„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 ze zmianami)”.

 

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 05.01.2022 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.15.2021.AME

 

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.