Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Doradca Energetyczny KS.111.15.2022.AME

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Doradca Energetyczny, ogłoszenie Nr KS.111.15.2022.AME – zatrudniony został p. Urbaniak Sławomir, miejsce zamieszkania Poznań.

 

Uzasadnienie

 

Kandydat posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków.

 

 


 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Doradca Energetyczny , nr referencyjny KS.111.15.2022.AME

 

LP. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Jutrzenka Agata Warszawa
2 Urbaniak Sławomir Poznań

 


 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

DORADCY ENERGETYCZNEGO

(1 osoba na czas określony – czas realizacji Programu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”)

 

Główne zadania:

 • doradztwo w zakresie przygotowania inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i OZE (odnawialnych źródeł energii);
 • doradztwo przy przygotowaniu planów gospodarki niskoemisyjnej;
 • wsparcie potencjalnych beneficjentów w weryfikowaniu audytów energetycznych, wsparcie w zakresie weryfikowania audytów energetycznych;
 • wsparcie w zakresie wdrażania rekomendacji wynikających z audytów energetycznych;
 • wsparcie w zakresie wymogów Komisji Europejskiej dot. zamówień publicznych celem uniknięcia nieprawidłowości skutkujących karami;
 • informowanie w zakresie nowych wymogów Komisji Europejskiej dotyczących pomocy publicznej;
 • wsparcie w zakresie wymogów korzystania z instrumentów finansowych wspieranych ze środków funduszy Unii Europejskiej;
 • przygotowanie metodologii kontaktów z potencjalnym beneficjentem;
 • informowanie o możliwych i najkorzystniejszych źródłach finansowania projektu;
 • doradztwo w zakresie montażu finansowego projektu;
 • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej o środki funduszy Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju;
 • informacja i promocja;
 • przeprowadzanie spotkań informacyjnych/edukacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, szkołach, dla lokalnych przedsiębiorców;
 • informowanie o możliwych źródłach finansowania w obszarze efektywności energetycznej oraz OZE (odnawialnych źródeł energii), m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 i krajowych źródeł finansowania;
 • przygotowanie wymaganych raportów.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie związanym z świadczonymi usługami doradczymi lub studia podyplomowe w zakresie związanym z świadczonymi usługami doradczymi lub wykształcenie wyższe i ukończone szkolenia w zakresie związanym z świadczonymi usługami;
 • znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki (w szczególności efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej), pomocy publicznej, zamówień publicznych,
 • gotowość odbycia szkolenia zewnętrznego, poza miejscem pracy i zdania egzaminu
 • gotowość podpisania umowy o pracę gwarantującej trwałość zatrudnienia na okres realizacji przez WFOŚiGW w Poznaniu projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, po pozytywnym zdaniu egzaminu,
 • uprawnienie do prowadzenia pojazdów kat. B,
 • gotowość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych,
 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zakresie opracowywania audytów energetycznych, świadectw charakterystyki energetycznej budynków, planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, planów gospodarki niskoemisyjnej,
 • doświadczenie w zakresie zarządzania, wykonawstwa lub eksploatacji urządzeń, instalacji, sieci energetycznych,
 • uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo zdany z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
 • udokumentowana znajomość jednego oficjalnego języka Unii Europejskiej, z wyłączeniem języka polskiego, w szczególności preferowany będzie język angielski..

 

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 21 października 2022 roku

za pośrednictwem poczty na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu (Biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega).

z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.15.2022.AME

 

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/

Data Autor Zmiana
04.01.2023 9:21 Justyna Zwolińska ---
04.01.2023 9:20 Justyna Zwolińska ---
04.01.2023 9:20 Justyna Zwolińska ---
28.10.2022 16:14 Justyna Zwolińska ---
05.10.2022 12:34 Justyna Zwolińska ---
05.10.2022 12:32 Justyna Zwolińska ---
05.10.2022 12:31 Justyna Zwolińska ---