Specjalista Działu Monitoringu Umów KS.111.6.2022.AME

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy Specjalisty w Dziale Monitoringu Umów, ogłoszenie Nr KS/111/6/2022, nie zostanie zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie

Została podjęta decyzja o unieważnieniu naboru na stanowisko Specjalisty w Dziale Monitoringu Umów z przyczyn organizacyjnych.


WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Specjalista Działu Monitoringu Umów

Główne zadania:

 • Gromadzenie, weryfikacja poprawności i kompletności oraz przetwarzanie danych w systemie dziedzinowym WFOŚiGW w Poznaniu w zakresie zadań przypisanych działowi,
 • Przygotowywanie raportów cyklicznych oraz ad hoc w zakresie zadań przypisanych działowi,
 • Udział w budowie narzędzi rozliczeniowych,
 • Opracowywanie analiz i informacji w zakresie problematyki i zadań przypisanych działowi.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe,
 • 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Znajomość programów finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu,
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość oprogramowania MS Office (w szczególności Excel i Access),
 • Umiejętność analizy danych finansowych i operacyjnych.

Wymagania dodatkowe:

 • Preferowane wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia lub informatyka,
 • Preferowane studia podyplomowe lub świadectwo ukończenia kursu z zakresu Business Intelligence.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:

„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 22 czerwca 2022 roku

za pośrednictwem poczty na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu (Biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega),

z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.6.2022.AME

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.