# # # A A A

Doradca Energetyczny – KS/111/16/2020

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Doradca Energetyczny

/umowa o pracę na czas określony/

 Główne zadania:

 • doradztwo w zakresie przygotowania inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i OZE (odnawialnych źródeł energii);
 • doradztwo przy przygotowaniu planów gospodarki niskoemisyjnej;
 • wsparcie potencjalnych beneficjentów w weryfikowaniu audytów energetycznych, wsparcie w zakresie weryfikowania audytów energetycznych;
 • wsparcie w zakresie wdrażania rekomendacji wynikających z audytów energetycznych;
 • wsparcie w zakresie wymogów Komisji Europejskiej dot. zamówień publicznych celem uniknięcia nieprawidłowości skutkujących karami;
 • informowanie w zakresie nowych wymogów Komisji Europejskiej dotyczących pomocy publicznej;
 • wsparcie w zakresie wymogów korzystania z instrumentów finansowych wspieranych ze środków funduszy Unii Europejskiej;
 • przygotowanie metodologii kontaktów z potencjalnym beneficjentem;
 • informowanie o możliwych i najkorzystniejszych źródłach finansowania projektu;
 • doradztwo w zakresie montażu finansowego projektu;
 • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej o środki funduszy Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju;
 • informacja i promocja;
 • przeprowadzanie spotkań informacyjnych/edukacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, szkołach, dla lokalnych przedsiębiorców;
 • informowanie o możliwych źródłach finansowania w obszarze efektywności energetycznej oraz OZE (odnawialnych źródeł energii), m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 i krajowych źródeł finansowania;
 • przygotowanie wymaganych raportów.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie związanym z świadczonymi usługami doradczymi lub studia podyplomowe w zakresie związanym z świadczonymi usługami doradczymi lub wykształcenie wyższe i ukończone szkolenia w zakresie związanym z świadczonymi usługami;
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej ze świadczonymi usługami doradczymi;
 • znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki (w szczególności efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej), pomocy publicznej, zamówień publicznych,
 • gotowość odbycia szkolenia zewnętrznego, poza miejscem pracy i zdania egzaminu
 • gotowość podpisania umowy o pracę gwarantującej trwałość zatrudnienia na okres realizacji przez WFOŚiGW w Poznaniu projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, po pozytywnym zdaniu egzaminu,
 • uprawnienie do prowadzenia pojazdów kat. B,
 • gotowość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych,
 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zakresie opracowywania audytów energetycznych, świadectw charakterystyki energetycznej budynków, planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, planów gospodarki niskoemisyjnej,
 • doświadczenie w zakresie zarządzania, wykonawstwa lub eksploatacji urządzeń, instalacji, sieci energetycznych,
 • uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo zdany z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
 • udokumentowana znajomość jednego oficjalnego języka Unii Europejskiej, z wyłączeniem języka polskiego, w szczególności preferowany będzie język angielski.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 ze zmianami)”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 19 października 2020 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu z oznaczonym numerem ogłoszenia KS/111/16/2020.

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.
Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Urszula Chłystun

ostatnia zmiana treści wiadomości:
uchlystun 2020/10/05 14:03