# # # # A A A

Specjalista w Dziale Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej – KS.111.13.2021.AME

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Specjalista w Dziale Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej

 

Główne zadania:

 • Przeprowadzanie oceny zdolności kredytowej i ryzyka udzielenia pożyczki dla przedsiębiorców i osób fizycznych ubiegających się o jej udzielenie ze środków Funduszu w oparciu o otrzymane dokumenty zgodnie z opracowaną metodyką oceny zdolności kredytowej.
 • Ocena przedstawionych zabezpieczeń spłat pożyczek pod względem finansowym.
 • Przygotowanie propozycji form i wysokości zabezpieczeń spłat pożyczek, oraz ich negocjowanie z wnioskodawcą.
 • W przypadku dokonania negatywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, niezwłoczne informowanie pracowników właściwej komórki organizacyjnej.
 • Sporządzanie kompletnej dokumentacji z przeprowadzonych ocen zdolności kredytowej i ryzyka Funduszu przy udzieleniu dofinansowania.
 • Renegocjowanie form zabezpieczeń w sytuacji pogorszenia się sytuacji finansowej podmiotu, z którym zawarto umowę pożyczki.
 • Okresowy monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej beneficjentów Funduszu.
 • Informowanie pracowników właściwych komórek organizacyjnych o pogorszeniu się sytuacji finansowej podmiotu korzystającego  ze środków Funduszu skutkującym niedotrzymywaniem warunków umowy i jej ewentualnym wypowiedzeniem, na podstawie otrzymanych dokumentów.
 • Ocena wniosków pod kątem zgodności z zasadami pomocy publicznej.
 • Przygotowywanie sprawozdań z pomocy publicznej udzielonej przez Fundusz lub informacji o nieudzielaniu pomocy publicznej i ich przekazywanie właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Sporządzanie sprawozdań i prowadzenie rejestrów udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców na podstawie informacji przekazywanych przez komórki organizacyjne Funduszu.
 • Współpraca i opracowywanie projektów dokumentów związanych z realizacją zadań Funduszu a w szczególności: Kryteriów wyborów przedsięwzięć, Listy przedsięwzięć priorytetowych oraz  Zasad udzielania pomocy finansowej.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu ekonomii, bankowości, prawa, zarządzania.
 • Minimum trzyletni staż pracy ogółem, w tym dwuletni staż pracy na stanowisku związanym z oceną zdolności kredytowej przedsiębiorców i osób fizycznych.
 • Wiedza z zakresu finansów publicznych, przepisów bankowych.
 • Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, w szczególności MS Excel.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

 • Dodatkowo mile widziane doświadczenie w ocenie formalnej i merytorycznej wniosków wraz z oceną zgodności z zasadami pomocy publicznej.
 • Znajomość przepisów, procedur i wytycznych w zakresie ubiegania się o dofinansowanie, realizacji oraz rozliczania projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych, UE i/lub środków publicznych.
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki, pomocy publicznej, zamówień publicznych.

 

Umiejętności:

 • Praca pod presją czasu, w tym podejmowania decyzji.
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy własnej.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych).
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 8 listopada 2021 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.13.2021.AME

 

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.
Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marta Jankowska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Marta Jankowska 2021/10/26 8:08