# # # # A A A

GŁÓWNY KSIĘGOWY / GŁÓWNA KSIĘGOWA KD/111/4/2020- przedłużony termin składania dokumentów

 

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Główny księgowy / Główna księgowa, ogłoszenie Nr KD/111/4/2020 – zatrudniona została Adrianna Kubiak, miejsce zamieszkania Poznań.

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Kubiak Adrianna Poznań

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

GŁÓWNY KSIĘGOWY / GŁÓWNA KSIĘGOWA KD/111/4/2020

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Cegielska-Pronińska Anna Więckowice
2 Kubiak Adrianna Poznań
3 Siejak Agnieszka Kinga Dopiewiec
4 Sienkiewicz Sylwia Poznań
5 Wawrowski Rafał Poznań
6 Włodarczyk Grażyna Poznań

 

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o naborze na stanowisko:

„Główny Księgowy / Główna Księgowa”

WFOŚiGW w Poznaniu informuje, że przedłużony został termin składania dokumentów aplikacyjnych

Ogłoszenie po zmianie

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY / GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Główne zadania:

 • nadzór nad prowadzeniem rachunkowości w WFOŚiGW w Poznaniu w zakresie sporządzania, przyjmowania, organizowania obiegu, archiwizowania i kontrolowania dokumentów w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu operacji finansowych i gospodarczych,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydanych przez Prezesa Zarządu oraz ich bieżące aktualizowanie w celu zapewnienia zgodnego z prawem prowadzenia rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej WFOŚiGW w Poznaniu,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi oraz dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym,
 • koordynowanie pracy Działu Finansowo-Księgowego w celu zapewnienia sprawnej obsługi finansowo-księgowej WFOŚiGW w Poznaniu,
 • koordynowanie i sporządzanie planu finansowego WFOŚiGW oraz jego korekt,
 • współudział w sporządzaniu planu działalności Funduszu,
 • sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdania finansowego w pełnym zakresie działalności WFOŚiGW w Poznaniu,
 • sporządzanie sprawozdań z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska
 • wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków,
 • nadzorowanie obsługi działalności pożyczkowej w zakresie naliczania odsetek, prawidłowości spłat kapitału i odsetek,
 • nadzór nad dokonywaniem rozliczeń z budżetem Państwa, bankami i instytucjami ubezpieczeniowymi, PFRON,
 • nadzór nad dokonywaniem płatności;
 • nadzór nad prowadzeniem obsługi kasowej i finansowej Funduszu,
 • nadzór nad przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej,
 • nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.

Wymagania niezbędne:

 • ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 5-letniej praktyki w księgowości,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole,

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • znajomość programu Symfonia.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • oświadczenie: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 ze zmianami)”,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty należy składać w terminie do: 6 kwietnia 2020 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu z

oznaczonym numerem ogłoszenia KD/111/4/2020.

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

Ogłoszenie przed zmianą

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY / GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Główne zadania:

 • nadzór nad prowadzeniem rachunkowości w WFOŚiGW w Poznaniu w zakresie sporządzania, przyjmowania, organizowania obiegu, archiwizowania i kontrolowania dokumentów w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu operacji finansowych i gospodarczych,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydanych przez Prezesa Zarządu oraz ich bieżące aktualizowanie w celu zapewnienia zgodnego z prawem prowadzenia rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej WFOŚiGW w Poznaniu,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi oraz dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym,
 • koordynowanie pracy Działu Finansowo-Księgowego w celu zapewnienia sprawnej obsługi finansowo-księgowej WFOŚiGW w Poznaniu,
 • koordynowanie i sporządzanie planu finansowego WFOŚiGW oraz jego korekt,
 • współudział w sporządzaniu planu działalności Funduszu,
 • sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdania finansowego w pełnym zakresie działalności WFOŚiGW w Poznaniu,
 • sporządzanie sprawozdań z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska
 • wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków,
 • nadzorowanie obsługi działalności pożyczkowej w zakresie naliczania odsetek, prawidłowości spłat kapitału i odsetek,
 • nadzór nad dokonywaniem rozliczeń z budżetem Państwa, bankami i instytucjami ubezpieczeniowymi, PFRON,
 • nadzór nad dokonywaniem płatności;
 • nadzór nad prowadzeniem obsługi kasowej i finansowej Funduszu,
 • nadzór nad przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej,
 • nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.

Wymagania niezbędne:

 • ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 5-letniej praktyki w księgowości,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole,

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • znajomość programu Symfonia.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • oświadczenie: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 ze zmianami)”,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 24 marca 2020 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/111/4/2020.

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.
Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Urszula Chłystun

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Piotrowska 2020/07/02 12:21