# # # # A A A

Inspektor Działu Finansowo-Księgowego – KS/111/10/2020

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy:

Inspektor Działu Finansowo-Księgowego, ogłoszenie Nr KS/111/10/2020 – zatrudniona została Pani Zuzanna Jacewicz.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka posiadają odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Inspektor Działu Finansowo-Księgowego, nr referencyjny KS/111/10/2020

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Cukrowska Anna Środa Wlkp.
2 Greser Małgorzata Poznań
3 Jacewicz Zuzanna Poznań

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

 

Inspektor Działu Finansowo-Księgowego

Główne zadania:

 • weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym;

 • kontrolowanie prawidłowego opisu merytorycznego dokumentów finansowo – księgowych;

 • dekretacja dokumentów finansowo–księgowych i ich księgowanie w systemie finansowo-księgowym;

 • analiza kont syntetycznych i analitycznych;

 • obsługa działalności pożyczkowej w zakresie naliczania odsetek, oraz kontrola prawidłowości i terminowości spłat kapitału oraz oprocentowania;

 • sporządzanie miesięcznych zestawień zaległości w spłacie rat kapitałowych, odsetek i odsetek karnych;

 • wystawianie i wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego not księgowych i poleceń księgowania w zakresie spłat kapitału i odsetek;

 • generowanie przelewów w systemie elektronicznej obsługi bankowej;

 • sporządzanie i wysyłanie potwierdzeń sald oraz sporządzanie protokołów z weryfikacji;

 • przygotowywanie danych do rocznych sprawozdań finansowych;

 • przygotowywanie danych do pozostałych sprawozdań (Rb – Z, Rb-N, Oś-4w/n, OŚ-4w itp.);

 • współudział w opracowaniu projektu rocznego planu finansowego WFOŚiGW.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie ekonomiczne,

 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,

 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office,

 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych;

 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;

 • znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska;

 • umiejętność analitycznego myślenia;

 • samodzielność;

 • chęć doskonalenia procesów finansowo-księgowych.

   

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 ze zmianami)”.

Dokumenty należy składać w terminie do 20 lipca 2020 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu z oznaczonym numerem ogłoszenia KS/111/10/2020.

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;

 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;

 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;

 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Karolina Iwańska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2020/08/21 12:20