# # # # A A A

Inspektor Działu Monitoringu Umów KD/112/7/2019

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: Inspektora Działu Monitoringu Umów – ogłoszenie Nr KD/112/7/2019 – zatrudniona została pani Aneta Baworowska-Kamaszyn (miejsce zamieszkania Poznań).

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydatka spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Komisja rekrutacyjna uznała, iż pani Aneta Baworowska-Kamaszyn posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wysoko oceniła jej predyspozycje do wykonywania obowiązków na stanowisku Inspektora Działu Monitoringu Umów.

 

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 

Inspektor Działu Monitoringu Umów, nr referencyjny KD/112/7/2019

 

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Kosmowska Małgorzata Poznań
2 Napierała Mirosław Wierzchaczewo
3 Piątek Jędrzej Poznań
4 Piątek Dorota Poznań
5 Kubańda Weronika Kościan
6 Paluszak Tomasz Września
7 Pałczyńska Anna Nekla
8 Baworowska-Kamaszyn Aneta Poznań

 

 

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

Inspektor Działu Monitoringu Umów

/umowa o pracę na czas określony/

Główne zadania:

  • ocena formalna i merytoryczna wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”;
  • prowadzenie monitoringu umów (wraz z dokumentacją) o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie zgodności realizowanych przedsięwzięć z zapisami umów o udzielenie pomocy finansowej w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”;
  • weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna rozliczeń, wraz z załączanymi dokumentami, składanych przez beneficjentów dotyczących pomocy finansowej udzielanej przez Fundusz w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”;
  • przygotowywanie dokumentacji do kontroli przedsięwzięć, w tym wniosków;

o przeprowadzenie kontroli w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”;

 • przygotowywanie dokumentacji do zmian umów/aneksów w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”;
 • przygotowywanie aneksów do umów (o ile zmiana umowy nie dotyczy przyznania środków) w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”;
 • analiza osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”;
 • windykacja nieterminowych rozliczeń wynikających z umowy w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”;
 • przygotowanie dokumentacji dla wygaszania umów o przyznaniu dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”;
 • monitoring zabezpieczeń umów (nadzór i ich zwrot) w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne, ekonomiczne lub związane z ochroną środowiska;
 • znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki, pomocy publicznej, zamówień publicznych;
 • znajomość Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz innych programów finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu;
 • uprawnienie do prowadzenia pojazdów kat. B;
 • gotowość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych;
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, w szczególności Excell;
 • dyspozycyjność – praca w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu oraz częste wyjazdy na terenie województwa.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • CV i list motywacyjny;
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez WFOŚiGW w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań”
„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2018.799 z późn. zmianami)”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 24 maja 2019 roku na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,
za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Biura WFOŚiGW z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/112/7/2019.

Dodatkowe informacje:
– Dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane,
– Kontaktować będziemy się tylko z Kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
– Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie spotkania,
– Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie,
– Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

Powrót >>

Lista plików do pobrania

załącznik nr 1 POBIERZ docx 0,02Mb

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Karolina Iwańska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Marta Jankowska 2019/06/24 13:01