# # # # A A A

Inspektor Działu Organizacyjno-Administracyjnego KD/112/13/2019

                                                                                                 Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Inspektor Działu Organizacyjno-Administracyjnego ogłoszenie Nr KD/112/13/2019 – zatrudniony został: pan Hurysz Cezary (miejsce zamieszkania Poznań).

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Uznano, że pan Cezary Hurysz posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę, wysoko oceniono jego predyspozycje do wykonywania obowiązków na stanowisku Inspektora Działu Organizacyjno-Administracyjnego.

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Inspektor Działu Organizacyjno-Administracyjnego, nr referencyjny KD/112/13/2019

 

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Hurysz Cezary Poznań

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

Inspektor Działu Organizacyjno-Administracyjnego

(umowa o pracę na czas określony – na zastępstwo)

Główne zadania:

 • Przygotowywanie, realizacja i monitoring umów dotyczących bieżącego funkcjonowania Funduszu,
 • Monitorowanie prasy,
 • Bieżąca aktualizacja strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej,
 • Pisanie, redagowanie i publikacja materiałów informacyjnych,
 • Organizacja spotkań, wydarzeń promocyjnych i konferencji,
 • Inicjowanie rozwiązań i realizacja projektów z zakresu komunikacji zewnętrznej i budowania pozytywnego wizerunku Funduszu,
 • Współpraca z przedstawicielami innych komórek organizacyjnych w zakresie uzgadniania treści publikowanych tekstów,
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych, promocyjnych, okolicznościowych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Funduszu,
 • Przygotowywanie prezentacji, referatów, wystąpień dotyczących działalności Funduszu,
 • Prowadzenie prac dotyczących kierunków rozwoju Funduszu,
 • Prace związane z przygotowaniem i aktualizacją Strategii działania Funduszu oraz Wspólnej Strategii NFOŚiGW i wfośigw,
 • Udział w pracach dotyczących opracowania regionalnych, krajowych, europejskich strategii, programów rozwoju kraju, rozwoju regionalnego, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 • Analiza europejskich, krajowych i regionalnych trendów w ochronie środowiska i rozwoju regionalnym oraz inicjowanie i wykorzystanie ich na potrzeby Funduszu,
 • Opracowywanie odpowiedzi na pytania obywateli i instytucji, interpelacje i zapytania poselskie, interwencje posłów i senatorów oraz dezyderaty i opinie komisji sejmowych,
 • Prowadzenie gospodarki magazynowej,
 • Prowadzenie spraw związanych z wypłatami nagród w konkursach.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie w kontaktach z mediami,
 • Doświadczenie w organizacji imprez promocyjnych i konferencji prasowych,
 • Doświadczenie w obsłudze stron internetowych,
 • Umiejętność tworzenia komunikatów prasowych,
 • Umiejętność tworzenia /redagowania/ tekstów,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Otwartość i łatwość nawiązywania relacji z ludźmi,
 • Wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie (kopia dyplomu),
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez WFOŚiGW w Poznaniu – załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  -„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 ze zmianami)”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 25 września 2019 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Biura WFOŚiGW z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/112/13/2019.

Dodatkowe informacje:

– Dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane,

– Kontaktować będziemy się tylko z Kandydatami spełniającymi wymagania formalne,

– Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania.

– Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

Powrót >>

Lista plików do pobrania

załącznik nr 1 POBIERZ docx 0,02Mb

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Urszula Chłystun

ostatnia zmiana treści wiadomości:
uchlystun 2019/10/25 10:19