# # # # A A A

Inspektor Działu Organizacyjno-Administracyjnego KD/112/14/2019

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: Inspektor Działu Organizacyjno-Administracyjnego w Biurze WFOŚiGW w Poznaniu – Ogłoszenie Nr KD/112/14/2019 nie zostanie zatrudniona żadna osoba.

 

Uzasadnienie

W związku z rezygnacją kandydatki z ubiegania się o zatrudnienie, nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

 

28.11.2019 r.


 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Inspektor Działu Organizacyjno-Administracyjnego, nr referencyjny KD/112/14/2019

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Jost-Prześlakowska Anna Maria Poznań

 


 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

Inspektor Działu Organizacyjno-Administracyjnego

Główne zadania:
– Monitorowanie prasy,
– Pisanie, redagowanie i publikacja materiałów informacyjnych,
– Organizacja spotkań, wydarzeń promocyjnych i konferencji,
– Inicjowanie rozwiązań i realizacja projektów z zakresu komunikacji zewnętrznej i budowania pozytywnego wizerunku Funduszu,
– Współpraca z przedstawicielami innych komórek organizacyjnych w zakresie uzgadniania treści publikowanych tekstów,
– Przygotowywanie materiałów informacyjnych, promocyjnych, okolicznościowych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Funduszu,
– Przygotowywanie prezentacji, referatów, wystąpień dotyczących działalności Funduszu,
– Prowadzenie prac dotyczących kierunków rozwoju Funduszu,
– Prace związane z przygotowaniem i aktualizacją Strategii działania Funduszu oraz Wspólnej Strategii NFOŚiGW i wfośigw,
– Udział w pracach dotyczących opracowania regionalnych, krajowych, europejskich strategii, programów rozwoju kraju, rozwoju regionalnego, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
– Analiza europejskich, krajowych i regionalnych trendów w ochronie środowiska i rozwoju regionalnym oraz inicjowanie i wykorzystanie ich na potrzeby Funduszu,
– Opracowywanie odpowiedzi na pytania obywateli i instytucji, interpelacje i zapytania poselskie, interwencje posłów i senatorów oraz dezyderaty i opinie komisji sejmowych,
– Prowadzenie spraw związanych z wypłatami nagród w konkursach,
– Przygotowanie i organizacyjna obsługa posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej,
– Prowadzenie rejestru uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej,
– Sprawowanie nadzoru nad terminowym i prawidłowym wdrażaniem uchwał i innych poleceń Zarządu i Rady Nadzorczej.

Wymagania niezbędne:
– Wykształcenie wyższe,
– Doświadczenie w kontaktach z mediami,
– Doświadczenie w organizacji imprez promocyjnych i konferencji prasowych,
– Doświadczenie w obsłudze stron internetowych,
– Umiejętność tworzenia komunikatów prasowych,
– Umiejętność tworzenia /redagowania/ tekstów,
– Prawo jazdy kat. B,
– Umiejętność pracy pod presją czasu,
– Otwartość i łatwość nawiązywania relacji z ludźmi,
– Wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie.

Wymagane dokumenty:
– CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów
kwalifikacyjnych),
– kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie (kopia dyplomu),
– własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez WFOŚiGW w Poznaniu – załącznik nr 1 do ogłoszenia,
– własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
– „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U.2019.1396 ze zmianami)”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 22 listopada 2019 roku na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,
za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Biura WFOŚiGW z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/112/14/2019.

Dodatkowe informacje:
– Dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane,
– Kontaktować będziemy się tylko z Kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
– Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania.
– Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy
ul. Szczepanowskiego 15A.

Powrót >>

Lista plików do pobrania

załącznik nr 1 POBIERZ docx 0,02Mb

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Urszula Chłystun

ostatnia zmiana treści wiadomości:
uchlystun 2020/01/07 14:23