# # # # A A A

Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych KD/112/12/2019.

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

    ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy:

Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych, ogłoszenie Nr KD/112/12/2019 – zatrudnione zostały:

1 Kortus Marianna, Buk
2 Buszkiewicz Eryka, Poznań

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydatki uzyskały największą ilość punktów łącznie. Posiadają odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków

 

Lista kandydatów na stanowisko Inspektora DPI WFOŚiGW w Poznaniu KD/112/12/2019

 

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1. Buszkiewicz Eryka Poznań
2. Kortus Marianna Buk
3. Derecka Beata Jeziora Wielkie
4. Kamiński Piotr Poznań
5. Łechtańska Daria Poznań
6. Rosikiewicz Joanna Poznań
7. Kowalski Filip Poznań
8. Walczak Łukasz Poznań
9. Refermat Monika Września
10. Szyszka Bartosz Poznań
11. Mróz Karol Poznań

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowiska:

Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych (2 osoby)

 (umowa o pracę na czas określony – czas realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”)

Główne zadania:

-Udzielanie informacji podmiotom / osobom fizycznym ubiegającym się o przyznanie pomocy w ramach programów priorytetowych oraz pozostałych naborów WFOŚiGW w Poznaniu,

– Udzielanie informacji telefonicznych oraz przez inne media nt. programów WFOŚiGW w Poznaniu,

– Obsługa generatora wniosków, praca w Zintegrowanym Systemie Informatycznych,

– Pomoc beneficjentom przy składaniu wniosków,

– Prowadzenie spotkań informacyjnych dla beneficjentów,

– Ocena formalna i merytoryczna wniosków o pomoc finansową,

– Przygotowywanie informacji i analiza dokumentów niezbędnych do podjęcia przez Zarząd decyzji o zaplanowaniu pomocy finansowej w tym list złożonych wniosków oraz ich bieżąca aktualizacja,

– Weryfikacja możliwości ustanowienia proponowanych zabezpieczeń umów,

– Przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz aneksów do umów, dotyczących przyznania pomocy finansowej,

– Przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli przedsięwzięć planowanych do dofinansowania.

 Wymagania niezbędne:

– Wykształcenie wyższe,

– Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki, pomocy publicznej, zamówień publicznych,

– Znajomość Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz innych programów finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu,

– Uprawnienie do prowadzenia pojazdów kat. B,

– Gotowość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych,

– Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office,

– Dyspozycyjność – praca w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu oraz częste wyjazdy na terenie województwa,

– Gotowość podpisania umowy o pracę gwarantującej trwałość zatrudnienia na okres realizacji przez WFOŚiGW w Poznaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,

– umiejętność pracy pod presją czasu,

– otwartość i łatwość nawiązywania relacji z ludźmi,

– wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie.

Wymagane dokumenty:

  • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
  • kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie (kopia dyplomu),
  • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez WFOŚiGW w Poznaniu – załącznik nr 1 do ogłoszenia,
  • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
    -„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 ze zmianami)”

Dokumenty należy składać w terminie do: 24 września 2019 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A  60-541 Poznań

za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Biura WFOŚiGW z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/112/12/2019.

Dodatkowe informacje:

– Dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane,

– Kontaktować będziemy się tylko z Kandydatami spełniającymi wymagania formalne,

– Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania.

– Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

Powrót >>

Lista plików do pobrania

załącznik nr 1 POBIERZ docx 0,02Mb

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Urszula Chłystun

ostatnia zmiana treści wiadomości:
uchlystun 2019/11/15 9:52