# # # # A A A

Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych KD/112/16/2019

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy:

Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych, ogłoszenie Nr KD/112/16/2019 – zatrudnione zostaną następujące osoby:

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Spych Dominika Krzymów
2 Pawlaczyk Magdalena Poznań

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatki uzyskały maksymalną ilość punktów. Posiadają odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.


 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych – nr referencyjny KD/112/16/2019

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Spych Dominika Krzymów
2 Pawlaczyk Magdalena Poznań
3 Mróz Karol Poznań

 

 

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowiska:

Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych (2 osoby)

 (umowa o pracę na czas określony – czas realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”)

Główne zadania:

– Udzielanie informacji podmiotom / osobom fizycznym ubiegającym się o przyznanie pomocy w ramach programów priorytetowych oraz pozostałych naborów WFOŚiGW w Poznaniu,
– Udzielanie informacji telefonicznych oraz przez inne media nt. programów WFOŚiGW w Poznaniu,
– Obsługa generatora wniosków, praca w Zintegrowanym Systemie Informatycznych,
– Pomoc beneficjentom przy składaniu wniosków,
– Prowadzenie spotkań informacyjnych dla beneficjentów,
– Ocena formalna i merytoryczna wniosków o pomoc finansową,
– Przygotowywanie informacji i analiza dokumentów niezbędnych do podjęcia przez Zarząd decyzji o zaplanowaniu pomocy finansowej w tym list złożonych wniosków oraz ich bieżąca aktualizacja,
– Weryfikacja możliwości ustanowienia proponowanych zabezpieczeń umów,
– Przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz aneksów do umów, dotyczących przyznania pomocy finansowej,
– Przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli przedsięwzięć planowanych do dofinansowania.

Wymagania niezbędne:

– Wykształcenie wyższe,
– Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki, pomocy publicznej, zamówień publicznych,
– Znajomość Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz innych programów finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu,
– Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office,
– Dyspozycyjność – praca w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu oraz częste wyjazdy na terenie województwa,
– Gotowość podpisania umowy o pracę gwarantującej trwałość zatrudnienia na okres realizacji przez WFOŚiGW w Poznaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
– Umiejętność pracy pod presją czasu,
– Otwartość i łatwość nawiązywania relacji z ludźmi,
– Wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie.

Wymagane dokumenty:

– CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
– Kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie (kopia dyplomu),
– Własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez WFOŚiGW w Poznaniu – załącznik nr 1 do ogłoszenia,
– Własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
-„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 ze zmianami)”
Dokumenty należy składać w terminie do: 30 grudnia 2019 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Biura WFOŚiGW z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/112/16/2019.

Dodatkowe informacje:

– Dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane,
– Kontaktować będziemy się tylko z Kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
– Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania.
– Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

Powrót >>

Lista plików do pobrania

załącznik nr 1 POBIERZ docx 0,02Mb

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Urszula Chłystun

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Marek Figaniak 2020/01/15 9:09