# # # # A A A

Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych KD/112/3/2019

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: Inspektora Działu Kontroli Przedsięwzięć – ogłoszenie Nr KD/112/3/2019 – zatrudniony został pani Marcin Lis, zamieszkały w Swarzędzu

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

 

Kandydat spełnił wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Komisja rekrutacyjna uznała, iż pan Marcin Lis posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wysoko oceniła jego predyspozycje do wykonywania obowiązków na stanowisku Inspektora Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

 

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych – nr referencyjny KD/112/3/2019

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Baryluk Barbara Ząbkowice Śląskie
2 Szymanowski Antoni Czerwonak
3 Waszak Daniel Poznań
4 Margan Krystian Kostrzyn
5 Ficner Paulina Słupca
6 Lis Marcin Swarzędz
7 Czajka Katarzyna Pobiedziska

 

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych

(częściowe zaangażowanie czasu pracy w Zespole Doradców Energetycznych)

(1 osoba na czas określony – czas realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”)

Główne zadania:
W zakresie Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych:
– udzielanie informacji podmiotom / osobom fizycznym ubiegającym się o przyznanie pomocy w ramach programów priorytetowych oraz pozostałych naborów WFOŚiGW w Poznaniu,
– udzielanie informacji telefonicznych oraz przez inne media nt. programów WFOŚiGW w Poznaniu,
– obsługa generatora wniosków, praca w Zintegrowanym Systemie Informatycznych,
– pomoc beneficjentom przy składaniu wniosków,
– prowadzenie spotkań informacyjnych dla beneficjentów,
– ocena formalna i merytoryczna wniosków o pomoc finansową,
– przygotowywanie informacji i analiza dokumentów niezbędnych do podjęcia przez Zarząd decyzji o zaplanowaniu pomocy finansowej w tym list złożonych wniosków oraz ich bieżąca aktualizacja,
– weryfikacja możliwości ustanowienia proponowanych zabezpieczeń umów,
– przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz aneksów do umów, dotyczących przyznania pomocy finansowej,
– przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli przedsięwzięć planowanych do dofinansowania.
W zakresie Zespołu Doradców Energetycznych:
– doradztwo w zakresie przygotowania inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i OZE (odnawialnych źródeł energii);
– doradztwo przy przygotowaniu planów gospodarki niskoemisyjnej.

Wymagania niezbędne:
– wykształcenie wyższe preferowane techniczne, ekonomiczne lub związane z ochroną środowiska,
– min. 3-letni staż pracy w jednostkach administracji samorządowej, państwowej
– znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki, pomocy publicznej, zamówień publicznych,
– znajomość Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz innych programów finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu,
– znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki (w szczególności efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej), pomocy publicznej, zamówień publicznych,
– gotowość odbycia szkolenia zewnętrznego, poza miejscem pracy i zdania egzaminu
– uprawnienie do prowadzenia pojazdów kat. B,
– gotowość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych,
– biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, w szczególności Excell,
– dyspozycyjność – praca w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu oraz częste wyjazdy na terenie województwa,
– znajomość systemów zarządzania jakością,
– gotowość podpisania umowy o pracę gwarantującej trwałość zatrudnienia na okres realizacji przez WFOŚiGW w Poznaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” .

Predyspozycje zawodowe:
– umiejętność pracy pod presją czasu,
– otwartość i łatwość nawiązywania relacji z ludźmi,
– wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie.

Wymagane dokumenty:
– CV i list motywacyjny;
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
– własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez WFOŚiGW w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań”-
„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. ze zmianami)”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 31 stycznia 2019 roku na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,
za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Biura WFOŚiGW z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/112/3/2019.

Dodatkowe informacje:
– dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane,
– kontaktować będziemy się tylko z Kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
– kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania,
– oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie,
– informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

Powrót >>

Lista plików do pobrania

załącznik nr 1 POBIERZ docx 0,02Mb

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Karolina Iwańska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Marta Jankowska 2019/03/22 14:55