# # # # A A A

Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych KD/112/6/2019

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych  – ogłoszenie Nr KD/112/6/2019 – zatrudniona została pani Małgorzata Kosmowska (miejsce zamieszkania Poznań).

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

 

Kandydatka spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Komisja rekrutacyjna uznała, iż pani Małgorzata Kosmowska posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wysoko oceniła jej predyspozycje do wykonywania obowiązków na stanowisku Inspektora Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

                                

Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych, nr referencyjny KD/112/6/2019

 

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Kosmowska Małgorzata Poznań
2 Napierała Mirosław Wierzchaczewo
3 Piątek Jędrzej Poznań
4 Piątek Dorota Poznań
5 Kubańda Weronika Kościan

 

 

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych

/umowa o pracę na czas określony/

Główne zadania:

 • Udzielanie informacji podmiotom / osobom fizycznym ubiegającym się o przyznanie pomocy w ramach programów priorytetowych oraz pozostałych naborów WFOŚiGW w Poznaniu;
 • Udzielanie informacji telefonicznych oraz przez inne media nt. programów WFOŚiGW w Poznaniu;
 • Obsługa generatora wniosków, praca w Zintegrowanym Systemie Informatycznych;
 • Pomoc beneficjentom przy składaniu wniosków;
 • Prowadzenie spotkań informacyjnych dla beneficjentów;
 • Ocena formalna i merytoryczna wniosków o pomoc finansową;
 • Ocena formalna i merytoryczna wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”;
 • Analiza dokumentów wymaganych do podjęcia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą decyzji o przyznaniu pomocy finansowej w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”;
 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”;
 • Przygotowywanie informacji i analiza dokumentów niezbędnych do podjęcia przez Zarząd decyzji o zaplanowaniu pomocy finansowej w tym list złożonych wniosków oraz ich bieżąca aktualizacja;
 • Weryfikacja możliwości ustanowienia proponowanych zabezpieczeń umów;
 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz aneksów do umów, dotyczących przyznania pomocy finansowej;
 • Przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli przedsięwzięć planowanych do dofinansowania.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne, ekonomiczne lub związane z ochroną środowiska;
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki, pomocy publicznej, zamówień publicznych;
 • Znajomość Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz innych programów finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu;
 • Uprawnienie do prowadzenia pojazdów kat. B;
 • Gotowość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych;
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, w szczególności Excell;
 • Dyspozycyjność – praca w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu oraz częste wyjazdy na terenie województwa.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez WFOŚiGW w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań”;

„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2018.799 z późn. zmianami)”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 24 maja 2019 roku na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,
za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Biura WFOŚiGW z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/112/6/2019.

Dodatkowe informacje:
– Dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane,
– Kontaktować będziemy się tylko z Kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
– Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie spotkania,
– Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie,
– Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

Powrót >>

Lista plików do pobrania

załącznik nr 1 POBIERZ docx 0,02Mb

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Karolina Iwańska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2019/08/05 8:27