# # # # A A A

Inspektor Działu Przedsięwzięć Pozostałych KD/112/11/2019

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Inspektor Działu Przedsięwzięć Pozostałych, ogłoszenie Nr KD/112/11/2019 – zatrudniona zostanie p. Berska-Stachnik Katarzyna, zamieszkała w Poznaniu:

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydatka spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.  Posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 Inspektor Działu Przedsięwzięć Pozostałych, nr referencyjny KD/112/11/2019

 

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Berska-Stachnik Katarzyna Poznań

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Inspektor Działu Przedsięwzięć Pozostałych

 (umowa o pracę na czas określony – na zastępstwo)

Główne zadania:

  1. Udzielanie zainteresowanym podmiotom informacji na temat obowiązujących zasad udzielania przez Fundusz pomocy finansowej, kryteriów wyboru przedsięwzięć oraz listy przedsięwzięć priorytetowych,
  2. Ocena formalna i merytoryczna wniosków wraz z oceną zgodności z zasadami pomocy publicznej,
  3. Przygotowywanie informacji niezbędnych do podjęcia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą decyzji o zaplanowaniu pomocy finansowej w tym list złożonych wniosków oraz bieżąca ich aktualizacja,
  4. Analiza dokumentów wymaganych do podjęcia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą decyzji o przyznaniu pomocy finansowej,
  5. Weryfikacja możliwości ustanowienia proponowanych zabezpieczeń umów,
  6. Przygotowywanie informacji niezbędnych do podjęcia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, w tym list złożonych wniosków oraz bieżąca ich aktualizacja,
  7. Weryfikacja zabezpieczeń umów,
  8. Przygotowanie umów cywilnoprawnych oraz aneksów do umów, dotyczących przyznania pomocy finansowej,
  9. Sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielonej pomocy publicznej.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w zakresie pomocy publicznej (np. praca w instytucji udzielającej pomocy publicznej) lub w zakresie funduszy strukturalnych lub 1,5 roku doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
 3. Doświadczenie w zakresie pozyskiwania, udzielania pomocy publicznej,
 4. Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków krajowych lub unijnych,
 5. Znajomość regulacji krajowych i unijnych w zakresie pomocy publicznej,
 6. Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, pomocy publicznej, zamówień publicznych,
 7. Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, w szczególności Excell,
 8. umiejętność pracy pod presją czasu,
 9. otwartość i łatwość nawiązywania relacji z ludźmi,
 10. wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie.

Wymagane dokumenty:

 1. CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 2. kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie (kopia dyplomu),
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty  zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
 4. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez WFOŚiGW w Poznaniu – załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 5. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  -„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 ze zmianami)”

Dokumenty należy składać w terminie do: 4 września 2019 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/112/11/2019.

Dodatkowe informacje:

– Dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane,

– Kontaktować będziemy się tylko z Kandydatami spełniającymi wymagania formalne,

– Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania.

– Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

Powrót >>

Lista plików do pobrania

załącznik nr 1 POBIERZ docx 0,02Mb

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Urszula Chłystun

ostatnia zmiana treści wiadomości:
uchlystun 2020/01/07 14:24