# # # # A A A

Inspektor/Starszy inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych KD/112/9/2019

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Inspektor / Starszy inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych – ogłoszenie Nr KD/112/9/2019 – zatrudnieni zostali: pan Rafał Czupryn (miejsce zamieszkania Jedlnia Letnisko) i pan Jędrzej Piątek (miejsce zamieszkania Poznań).

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

 

Kandydaci spełnili wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Komisja rekrutacyjna uznała, iż pan Rafał Czupryn i pan Jędrzej Piątek posiadają odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę, wysoko oceniła ich predyspozycje do wykonywania obowiązków na stanowisku Inspektora Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 

Inspektor / Starszy inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych, nr referencyjny KD/112/9/2019

 

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Czupryn Rafał Jedlnia Letnisko
2 Piątek Jędrzej Poznań
3 Grzeszczak Martyna Konin
4 Pawlak Ewa Gniezno
5 Napierała Mirosław Wierzchaczewo

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowiska:

Inspektor / Starszy inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych (2 osoby)

(umowa o pracę na czas określony – czas realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”)

 

Główne zadania:

 • Udzielanie informacji podmiotom / osobom fizycznym ubiegającym się o przyznanie pomocy w ramach programów priorytetowych oraz pozostałych naborów WFOŚiGW w Poznaniu,
 • Udzielanie informacji telefonicznych oraz przez inne media nt. programów WFOŚiGW w Poznaniu,
 • Obsługa generatora wniosków, praca w Zintegrowanym Systemie Informatycznych,
 • Pomoc beneficjentom przy składaniu wniosków,
 • Prowadzenie spotkań informacyjnych dla beneficjentów,
 • Ocena formalna i merytoryczna wniosków o pomoc finansową,
 • Przygotowywanie informacji i analiza dokumentów niezbędnych do podjęcia przez Zarząd decyzji o zaplanowaniu pomocy finansowej w tym list złożonych wniosków oraz ich bieżąca aktualizacja,
 • Weryfikacja możliwości ustanowienia proponowanych zabezpieczeń umów,
 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz aneksów do umów, dotyczących przyznania pomocy finansowej,
 • Przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli przedsięwzięć planowanych do dofinansowania.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub związane z ochroną środowiska,
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki, pomocy publicznej, zamówień publicznych,
 • Znajomość Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz innych programów finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu,
 • Uprawnienie do prowadzenia pojazdów kat. B,
 • Gotowość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych,
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office,
 • Dyspozycyjność – praca w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu oraz częste wyjazdy na terenie województwa,
 • Gotowość podpisania umowy o pracę gwarantującej trwałość zatrudnienia na okres realizacji przez WFOŚiGW w Poznaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • otwartość i łatwość nawiązywania relacji z ludźmi,
 • wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez WFOŚiGW w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań”-„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. ze zmianami)”
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje – prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 28 czerwca 2019 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Biura WFOŚiGW z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/112/9/2019.

 

Dodatkowe informacje:

 • Dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane,
 • Kontaktować będziemy się tylko z Kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania.
 • Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.
Powrót >>

Lista plików do pobrania

załącznik nr 1 POBIERZ docx 0,02Mb

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marek Figaniak

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2019/08/05 8:28