# # # # A A A

Inspektor w Dziale Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej – KS.111.5.2021.AME

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Inspektor Działu Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej, ogłoszenie Nr KS.111.5.2021.AME – zatrudniony został: Bugajny Michał, miejsce zamieszkania: Siekierki Wielkie.

Uzasadnienie

 

Kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.


 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Inspektor Działu Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej

nr referencyjny KS.111.5.2021.AME

 

LP. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Bugajny Michał Siekierki Wielkie
2 Lum Beata Poznań

 

 

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Inspektor w Dziale Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej – 2 osoby

 

Główne zadania:

 • Udzielanie zainteresowanym podmiotom informacji na temat realizowanych przez WFOSIGW w Poznaniu programów,
 • Ocena formalna i merytoryczna wniosków,
 • Analiza dokumentów wymaganych do podjęcia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą decyzji o przyznaniu pomocy finansowej,
 • Weryfikacja możliwości ustanowienia proponowanych zabezpieczeń umów,
 • Przygotowywanie informacji niezbędnych do podjęcia przez Zarząd decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, w tym list złożonych wniosków oraz ich bieżąca aktualizacja,
 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych,
 • Weryfikacja zabezpieczeń umów,
 • Przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli przedsięwzięć..

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych lub ekonomicznych,
 • Preferowane doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w administracji,
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki, pomocy publicznej, zamówień publicznych,
 • Znajomość Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz innych programów finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu,
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office., w szczególności MS Excel.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:

„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 7 maja 2021 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.5.2021.AME

 

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.
Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marta Jankowska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Marta Jankowska 2021/10/22 14:51