# # # # A A A

Inspektor w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym KD/112/2/2020

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Inspektor Działu Organizacyjno-Administracyjnego, ogłoszenie Nr KD/112/2/2020 – zatrudniona została następująca osoba:

 

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Piotrowska Karolina Poznań

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydatka spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie do wykonywania obowiązków na stanowisku Inspektora Działu Organizacyjno-Administracyjnego WFOŚiGW w Poznaniu.

 

 

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Inspektor w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym, nr referencyjny KD/112/2/2020

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Piotrowska Karolina Poznań

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

Inspektor w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym

(umowa o pracę na czas określony – na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika)

 

Główne zadania:

 • monitorowanie prasy,
 • bieżąca aktualizacja strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej
 • pisanie, redagowanie i publikacja materiałów informacyjnych,
 • organizacja spotkań, wydarzeń promocyjnych i konferencji,
 • inicjowanie rozwiązań i realizacja projektów z zakresu komunikacji zewnętrznej i budowania pozytywnego wizerunku Funduszu,
 • opracowywanie odpowiedzi na pytania obywateli i instytucji, interpelacje i zapytania poselskie, interwencje,
 • przygotowanie i organizacja spotkań, szkoleń i konferencji na potrzeby Funduszu,
 • przygotowywanie niezbędnych analiz w zakresie realizowanych obowiązków,
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji kontroli zewnętrznych, wewnętrznych i audytów oraz koordynacja realizacji zaleceń pokontrolnych,
 • prowadzenie spraw związanych z zarządzeniami i upoważnieniami (w tym rejestrów),
 • prowadzenie spraw związanych z konwentem prezesów,
 • obsługa posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • powadzenie ewidencji i spraw dotyczących pieczęci służbowych,
 • pomoc przy przyjmowaniu korespondencji, segregowaniu, skanowaniu, umieszczaniu etykiet wpływu na przesyłkach oraz przy ewidencjonowaniu wpływów korespondencji w Zintegrowanym Systemie Informatycznym,
 • pomoc przy przygotowywaniu i wysyłce korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • min. 3-letni staż pracy,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, w szczególności Excel,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i zarządzanie czasem,
 • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie (kopia świadectwa, dyplomu),
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  -„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 ze zmianami)”

Dokumenty należy składać w terminie do: 7.02.2020 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Biura WFOŚiGW z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/112/2/2020.

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

 

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marek Figaniak

ostatnia zmiana treści wiadomości:
uchlystun 2020/04/01 11:18