# # # # A A A

Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Finansowym – KS/111/15/2020

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Finansowym, ogłoszenie Nr KS/111/15/2020 – zatrudniony został Pan Wojciechowski Marek, miejsce zamieszkania Poznań.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydat posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Finansowym, nr referencyjny KS/111/15/2020

 

LP. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Wojciechowski Marek Poznań

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowiska:

Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Finansowym

Główne zadania:

 • Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Biura WFOŚiGW w Poznaniu, wysyłanie korespondencji oraz prowadzenie rejestru w tym zakresie.

 • Obsługa elektronicznej skrzynki podawczej WFOŚiGW w Poznaniu, w tym skrzynki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 • Przekazywanie korespondencji na poszczególne komórki organizacyjne po dekretacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 • Prowadzenie  archiwum zakładowego m.in.: współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie opieki nad dokumentacją i właściwego nią zarządzania oraz w zakresie odpowiedniego jej przygotowania do przekazania do archiwum zakładowego, przejmowanie właściwie opracowanej dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych, przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej pełnej ewidencji, wycofywanie akt z ewidencji archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej, udostępnianie dokumentacji, przygotowanie do przekazania i przekazanie materiałów archiwalnych do miejscowo właściwego archiwum państwowego, inicjowanie brakowania dokumentacji, udział w jej komisyjnym brakowaniu i przekazanie wybrakowanej dokumentacji do zniszczenia, po uprzednim uzyskaniu zgody miejscowo właściwego archiwum państwowego.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie.

 • Ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych.

 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).

 • Obsługa urządzeń biurowych.

 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.

 • Umiejętność analitycznego myślenia.

 • Samodzielność.

 • Umiejętność pracy w zespole pod presją czasu.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 ze zmianami)”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 20 sierpnia 2020 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu z oznaczonym numerem ogłoszenia KS/111/15/2020.

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;

 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;

 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;

 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Karolina Iwańska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
uchlystun 2020/09/29 13:55