# # # # A A A

Księgowy/a w Dziale Finansowo-Księgowym KD/112/1/2020

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Księgowy/a w Dziale Finansowo-Księgowym, ogłoszenie Nr KD/112/1/2020 – zatrudniona została następująca osoba:

 

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Szczepaniak Elżbieta Poznań

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie do wykonywania obowiązków na ww. stanowisku.

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Księgowy/a w Dziale Finansowo-Księgowym, nr referencyjny KD/112/1/2020

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Szczepaniak Elżbieta Poznań

 

———————————————————————————————————————————————————————————-

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

Księgowy/a w Dziale Finansowo-Księgowym

 (umowa o pracę na czas określony – na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika)

Główne zadania:

 • analiza kont syntetycznych i analitycznych;
 • weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym;
 • dekretacja dokumentów finansowo–księgowych i ich księgowanie w systemie finansowo-księgowym;
 • obsługa działalności pożyczkowej w zakresie naliczania odsetek, oraz kontrola prawidłowości i terminowości spłat kapitału oraz oprocentowania;
 • wystawianie i wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego not księgowych i poleceń księgowania w zakresie spłat kapitału i odsetek;
 • sporządzanie miesięcznych zestawień zaległości w spłacie rat kapitałowych, odsetek i odsetek karnych;
 • sporządzanie i wysyłanie potwierdzeń sald oraz sporządzanie protokołów inwentaryzacyjnych.

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie ekonomiczne;
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność oraz chęć doskonalenia procesów finansowo-księgowych.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie (kopia świadectwa, dyplomu),
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  -„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 ze zmianami)”

Dokumenty należy składać w terminie do: 24 stycznia 2020 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Biura WFOŚiGW z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/112/1/2020.

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.
Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Urszula Chłystun

ostatnia zmiana treści wiadomości:
uchlystun 2020/04/01 11:17