# # # # A A A

Młodszy inspektor Działu Programu Czyste Powietrze (2 osoby) – KS/111/13/2020

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy:

Młodszy inspektor Działu Programu Czyste Powietrze, ogłoszenie Nr KS/111/13/2020 – zatrudnione zostaną:

– Beata Rempińska, miejsce zamieszkania Kórnik

     – Paulina Szymańska, miejsce zamieszkania Poznań.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydatki posiadają odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

——————————————————————————————————————————————————————————-

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Młodszy inspektor Działu Programu Czyste Powietrze, nr referencyjny KS/111/13/2020

 

LP. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Bartkowiak Klaudia Kościan
2 Brzozowski Maciej Biedrusko
3 Kolanoś Joanna Poznań
4 Majda Karolina Poznań
5 Materna Agnieszka Głuchowo
6 Rempińska Beata Kórnik
7 Struszczyk Zbigniew Poznań
8 Szymańska Paulina Poznań

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowiska:

Młodszy inspektor Działu Programu Czyste Powietrze (2 osoby)
/umowa o pracę na czas określony – czas realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze/

Główne zadania:

 • Udzielanie zainteresowanym podmiotom informacji na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,

 • Ocena formalna i merytoryczna wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,

 • Analiza dokumentów wymaganych do podjęcia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą decyzji o przyznaniu pomocy finansowej w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,

 • Przygotowywanie informacji niezbędnych do podjęcia przez Zarząd decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, w tym list złożonych wniosków oraz ich bieżąca aktualizacja w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,

 • Weryfikacja możliwości ustanowienia proponowanych zabezpieczeń umów,

 • Analiza dokumentów niezbędnych do zawarcia umów cywilnoprawnych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,

 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,

 • Weryfikacja zabezpieczeń umów,

 • Przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe,

 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki, pomocy publicznej, zamówień publicznych,

 • Znajomość Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz innych programów finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu,

 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office,

 • Gotowość podpisania umowy o pracę gwarantującej trwałość zatrudnienia na okres realizacji przez WFOŚiGW w Poznaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” .

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 ze zmianami)”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 20 sierpnia 2020 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu z oznaczonym numerem ogłoszenia KS/111/13/2020.

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;

 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;

 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;

 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Karolina Iwańska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2020/09/18 13:14