# # # # A A A

Młodszy inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych (2 etaty) KD/111/7/2020

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy:

Młodszy inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych (od 1.06.2020 Dział Programu Czyste Powietrze), ogłoszenie Nr KD/111/7/2020 – do zatrudnienia zostali wybrani:

– Mirosław Napierała, miejsce zamieszkania Wierzchaczewo

– Patrycja Janecka, miejsce zamieszkania Poznań

 

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Napierała Mirosław Wierzchaczewo
2 Janecka Patrycja Poznań

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydaci posiadają odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Młodszy inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych, nr referencyjny KD/111/7/2020

 

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Janecka Patrycja Poznań
2 Kołaczkowska-Szcześniak Katarzyna Poznań
3 Kubis Dominika Poznań
4 Murasińska Patrycja Poznań
5 Jeżyk Adrianna Poznań
6 Zielińska Paulina Poznań
7 Lehmann Jakub Poznań
8 Napierała Mirosław Wierzchaczewo

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowiska:

Młodszy inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych (2 etaty)

(umowa o pracę na czas określony – czas realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze)

Główne zadania:

 • Udzielanie informacji podmiotom / osobom fizycznym ubiegającym się o przyznanie pomocy w ramach programów priorytetowych oraz pozostałych naborów WFOŚiGW w Poznaniu,
 • Udzielanie informacji telefonicznych oraz przez inne media nt. programów WFOŚiGW w Poznaniu,
 • Obsługa generatora wniosków, praca w Zintegrowanym Systemie Informatycznych,
 • Pomoc beneficjentom przy składaniu wniosków,
 • Prowadzenie spotkań informacyjnych dla beneficjentów,
 • Ocena formalna i merytoryczna wniosków o pomoc finansową,
 • Przygotowywanie informacji i analiza dokumentów niezbędnych do podjęcia przez Zarząd decyzji o zaplanowaniu pomocy finansowej w tym list złożonych wniosków oraz ich bieżąca aktualizacja,
 • Weryfikacja możliwości ustanowienia proponowanych zabezpieczeń umów,
 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz aneksów do umów, dotyczących przyznania pomocy finansowej,
 • Przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli przedsięwzięć planowanych do dofinansowania.
  Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe,
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki, pomocy publicznej, zamówień publicznych,
 • Znajomość Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz innych programów finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu,
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office,
 • Gotowość podpisania umowy o pracę gwarantującej trwałość zatrudnienia na okres realizacji przez WFOŚiGW w Poznaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
  Wymagane dokumenty:
 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 ze zmianami)”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 18 maja 2020 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/111/7/2020.

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

 

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Urszula Chłystun

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2020/07/20 8:41