# # # # A A A

Młodszy Inspektor / Inspektor Działu Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody – KS/111/9/2020

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy Młodszego Inspektora / Inspektora Działu Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody, ogłoszenie Nr KS/111/9/2020 nie zostanie zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie

Prezes Zarządu podjął decyzję o unieważnieniu naboru na stanowisko Młodszego Inspektora /Inspektora Działu Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody z przyczyn organizacyjnych.

03.08.2020 r.

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Młodszy inspektor / Inspektor Działu Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody, nr referencyjny KS/111/9/2020

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Borowska Dorota Poznań

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Młodszy Inspektor / Inspektor Działu Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody

Główne zadania:

 • Udzielanie zainteresowanym podmiotom informacji na temat obowiązujących zasad udzielania przez Fundusz pomocy finansowej, kryteriów wyboru przedsięwzięć oraz listy przedsięwzięć priorytetowych,

 • Ocena formalna i merytoryczna wniosków,

 • Przygotowywanie informacji niezbędnych do podjęcia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą decyzji o zaplanowaniu pomocy finansowej w tym list złożonych wniosków oraz bieżąca ich aktualizacja,

 • Analiza dokumentów wymaganych do podjęcia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą decyzji o przyznaniu pomocy finansowej,

 • Weryfikacja możliwości ustanowienia proponowanych zabezpieczeń umów,

 • Przygotowywanie informacji niezbędnych do podjęcia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, w tym list złożonych wniosków oraz bieżąca ich aktualizacja,

 • Weryfikacja zabezpieczeń umów,

 • Przygotowanie umów cywilnoprawnych oraz aneksów do umów, dotyczących przyznania pomocy finansowej,

 • Współuczestnictwo w opracowywaniu planów finansowych oraz planów działalności Funduszu,

 • Współpraca z innymi instytucjami w zakresie udzielania pomocy finansowej,

 • Opracowywanie analiz i informacji w zakresie problematyki i zadań przypisanych działowi,

 • Archiwizacja dokumentów.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe,

 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej,

 • Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków krajowych lub unijnych,

 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, pomocy publicznej, zamówień publicznych,

 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, w szczególności Excell.

   

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 ze zmianami)”.

Dokumenty należy składać w terminie do 20 lipca 2020 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu z oznaczonym numerem ogłoszenia KS/111/9/2020.

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;

 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;

 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;

 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Karolina Iwańska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2020/08/21 12:20