# # # # A A A

Młodszy inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym – KD/111/5/2020

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Młodszy inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym, ogłoszenie Nr KD/111/5/2020 – zatrudniona została Zuzanna Jacewicz, miejsce zamieszkania Poznań.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydatka spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje do wykonywania obowiązków na stanowisku Młodszego inspektora DFK WFOŚiGW w Poznaniu.

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Młodszy inspektor Działu Finansowo-Księgowego, nr referencyjny KD/111/5/2020

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1

Jacewicz Zuzanna

Poznań

2

Janecka Patrycja

Poznań

3

Czyż Sabina

Poznań

4

Rotnicka Joanna

Poznań

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
poszukuje kandydatów / kandydatek na wolne stanowisko:
Młodszy inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym

Główne zadania:

 • sporządzanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej,
 • dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych,
 • dekretacja i księgowanie w programie finansowo-księgowym wyciągów bankowych,
 • prowadzenie ewidencji decyzji wystawionych na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • dokonywanie rozliczeń z instytucjami, z którymi WFOŚiGW podpisał umowy lub porozumienia,
 • prowadzenie kasy podręcznej Funduszu,
 • współudział w sporządzaniu sprawozdania finansowego, planów działalności, Sprawozdania z Działalności Zarządu, rocznego planu finansowego oraz jego korekt,
 • sporządzanie i ewidencjonowanie w systemie finansowo-księgowym dokumentów dotyczących środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz przedmiotów i programów komputerowych niskocennych oraz sporządzanie tabel amortyzacyjnych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • znajomość programu Symfonia.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • oświadczenie: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 ze zmianami)”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 4 maja 2020 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/111/5/2020.

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.
Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Urszula Chłystun

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Piotrowska 2020/07/02 12:21