# # # # A A A

Młodszy inspektor Wydziału Przygotowania Przedsięwzięć (3 osoby) – KS/111/8/2020

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szczepanowskiego 15A,

60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy:

Młodszy inspektor Wydziału Przygotowania Przedsięwzięć, ogłoszenie Nr KS/111/8/2020 – do zatrudnienia zostały wybrane Panie:

– Draber Ewa, miejsce zamieszkania Poznań,

– Adamczewska Magdalena, miejsce zamieszkania Poznań

– Rydzanicz Alicja, miejsce zamieszkania Poznań
 

Uzasadnienie

Kandydatki posiadają odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowiska:

Młodszy inspektor Wydziału Przygotowania Przedsięwzięć (3 osoby)

(umowa o pracę na czas określony – czas realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze)

Główne zadania:

 • Udzielanie zainteresowanym podmiotom informacji na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,

 • Ocena formalna i merytoryczna wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,

 • Analiza dokumentów wymaganych do podjęcia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą decyzji o przyznaniu pomocy finansowej w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,

 • Przygotowywanie informacji niezbędnych do podjęcia przez Zarząd decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, w tym list złożonych wniosków oraz ich bieżąca aktualizacja w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,

 • Weryfikacja możliwości ustanowienia proponowanych zabezpieczeń umów,

 • Analiza dokumentów niezbędnych do zawarcia umów cywilnoprawnych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,

 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,

 • Weryfikacja zabezpieczeń umów,

 • Przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe,

 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki, pomocy publicznej, zamówień publicznych,

 • Znajomość Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz innych programów finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu,

 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office,

 • Gotowość podpisania umowy o pracę gwarantującej trwałość zatrudnienia na okres realizacji przez WFOŚiGW w Poznaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 ze zmianami)”.

Dokumenty należy składać w terminie do 8 czerwca 2020 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu z oznaczonym numerem ogłoszenia KS/111/8/2020.

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;

 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;

 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;

 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Urszula Chłystun

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2020/07/20 8:41