# # # # A A A

Radca Prawny w Wieloosobowym stanowisku ds. prawnych KD/111/6/2020

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szczepanowskiego 15A,

60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: Radca prawny w Wieloosobowym stanowisku ds. prawnych, ogłoszenie Nr KD/111/6/2020 nie zostanie zatrudniona żadna osoba.

 

Uzasadnienie

 

Komisja rekrutacyjna podjęła decyzję o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko Radcy prawnego WFOŚiGW w Poznaniu z przyczyn organizacyjnych.

01.07.2020 r.

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Radca prawny, nr referencyjny KD/111/6/2020

 

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Ratajczak-Matysik Beata Poznań
2 Jurgiewicz Emilia Kłodawa
3 Ratajszczak Katarzyna Swarzędz
4 Gałęzowski Marcin Konarzewo
5 Kaczmarek Agata Gniezno
6 Szmajda-Banaszak Marta Poznań
7 Ziółkowski Piotr Skrzynki
8 Kraszkiewicz Łukasz Poznań
9 Lignowski Wojciech Poznań
10 Dydymski Radoslaw Środa Wlkp.
11 Rozmiarek Maciej Poznań
12 Parys Tomasz Poznań
13 Wdówka Wojciech Poznań
14 Krawczyk Łukasz Wrocłąw
15 Kaźmierczak Bartosz Poznań
16 Kowalczyk Rafał Poznań
17 Świętek Rita Poznań
18 Świątkowska Anna Przeźmierowo
19 Nowosielska Agnieszka Puszczykowo
20 Ciechanowska-Grzecza Natalia Poznań
21 Słoma Łukasz Poznań
22 Sikora-Bzdzikot Joanna Poznań

 

 

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów / kandydatek na wolne stanowisko:

Radca Prawny w Wieloosobowym stanowisku ds. prawnych

Główne zadania:

 1. Wykonywanie obsługi prawnej WFOŚiGW w Poznaniu, w tym m.in:
 • doradztwo w zakresie zabezpieczeń wierzytelności WFOŚiGW w Poznaniu,
 • opiniowanie w zakresie interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • opiniowanie w sprawach związanych z działalnością WFOŚiGW w Poznaniu, w zakresie udzielanych dofinansowań,
 • opiniowanie w zakresie zagadnień dotyczących organizacji wewnętrznej i bieżącej działalności WFOŚiGW w Poznaniu,
 • opiniowanie w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego, prawa zamówień publicznych,
 • tworzenie i opiniowanie projektów umów i aneksów dot. działalności  WFOŚiGW w Poznaniu,
 • tworzeniu aktów kierownictwa wewnętrznego, w tym m.in. regulaminów.
 1. Doradztwo w zakresie nadzoru właścicielskiego.
 2. Zastępstwo procesowe (w tym w sprawach karnych) i egzekucyjne przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi lub organami administracji publicznej, organami kontroli, a także przed sądami arbitrażowymi, komornikami sądowymi i skarbowymi, sporządzanie pism procesowych w sprawach, do których przedłożenia WFOŚiGW w Poznaniu zostanie zobowiązany przez sąd lub w przypadku, gdy konieczność ich złożenia wyniknie w toku postępowania.
 3. Monitorowanie aktów normatywnych oraz orzecznictwa sądowego, sądowo-administracyjnego, sądowo-konstytucyjnego oraz wykładni dokonywanej w literaturze naukowej przedmiotu, mających wpływ na zadania realizowane w WFOŚiGW w Poznaniu.

Wymagania niezbędne:

 • wpis na Listę Radców Prawnych,
 • minimum trzyletnia praktyka w zawodzie radcy prawnego,
 • wykształcenie wyższe,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek sektora finansów publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • oświadczenie: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 ze zmianami)”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 15 maja 2020 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/111/6/2020.

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.
Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Urszula Chłystun

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2020/07/20 8:40