# # # # A A A

Specjalista Działu Kontroli Przedsięwzięć KD/112/8/2019

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: Specjalista Działu Kontroli Przedsięwzięć – ogłoszenie Nr KD/112/8/2019 – zatrudniony został pan Wojciech Kucharski (miejsce zamieszkania Poznań).

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydat spełnił wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Komisja rekrutacyjna uznała, iż pan Wojciech Kucharski posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wysoko oceniła jego predyspozycje do wykonywania obowiązków na stanowisku Specjalisty Działu Kontroli Przedsięwzięć.

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 Specjalista Działu Kontroli Przedsięwzięć – nr referencyjny KD/112/8/2019

 

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Kucharski Wojciech Poznań

 

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

Specjalista Działu Kontroli Przedsięwzięć

Główne zadania:

  • Ocena formalna i merytoryczna wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”;
  • Prowadzenie kontroli projektów w zakresie wykonywanym przez Dział Kontroli Przedsięwzięć, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu rzeczowej realizacji projektu;
  • Przygotowywanie protokołów z kontroli, informacji pokontrolnych i zaleceń pokontrolnych;
  • Kontrola przedrealizacyjna zadań planowanych do dofinansowania;
  • Prowadzenie rejestrów kontroli;
  • Prowadzenie rejestru wydanych zaleceń pokontrolnych i monitorowanie ich realizacji;
  • Współpraca z innymi działami w sprawach związanych z zadaniami realizowanymi przez Dział Kontroli Przedsięwzięć;
  • Opracowywanie analiz i informacji w zakresie problematyki i zadań przypisanych Działowi.

Wymagania niezbędne:

  • Wykształcenie wyższe techniczne;
  • Znajomość aktów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie wdrażania funduszy pomocowych, a także przepisów w zakresie: budownictwa, ochrony środowiska, gospodarki wodnej;
  • Prawo jazdy kat. B;
  • Dyspozycyjność (praca na terenie województwa wielkopolskiego);
  • Dokładność, komunikatywność;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Biegła znajomość obsługi programów komputerowych (MS Office);
  • Dobra organizacja pracy;
  • Doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków publicznych;
  • Posiadanie uprawnień budowlanych lub posiadanie uprawnień architektonicznych.

Wymagane dokumenty:

  • CV i list motywacyjny;
  • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez WFOŚiGW w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań”
„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2018.799 z późn. zmianami)”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 24 maja 2019 roku na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,
za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Biura WFOŚiGW z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/112/8/2019.

Dodatkowe informacje:
– Dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane,
– Kontaktować będziemy się tylko z Kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
– Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie spotkania,
– Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie,
– Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

Powrót >>

Lista plików do pobrania

załącznik nr 1 POBIERZ docx 0,02Mb

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Karolina Iwańska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Marta Jankowska 2019/06/24 13:05