# # # # A A A

Specjalista kontroli zarządczej KD/112/1/2019

20.02.2019 r.

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: Specjalista kontroli zarządczej w Biurze WFOŚiGW w Poznaniu – Ogłoszenie Nr KD/112/1/2019 nie zostanie zatrudniona żadna osoba.

  

Uzasadnienie

Po przeprowadzonych rozmowach komisja rekrutacyjna nie rekomenduje do zatrudnienia żadnej osoby.

W związku z tym nabór na w/w stanowisko nie zostanie rozstrzygnięty.

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Specjalista kontroli zarządczej – nr referencyjny KD/112/1/2019

 

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Strzelewicz Anna Uścięcice
2 Baryluk Barbara Ząbkowice Śląskie

 

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

Specjalista kontroli zarządczej

na Wieloosobowym stanowisku ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Jakością

 

Główne zadania:

– ustalanie zasad i procedur związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej,

– podejmowanie i inicjowanie działań celem zapewnienia w WFOŚiGW w Poznaniu zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

– przeprowadzanie zadań kontroli zarządczej,

– koordynacja funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie wyznaczonym przez Prezesa Zarządu, w tym przygotowywanie corocznej samooceny kontroli zarządczej na poziomie komórek organizacyjnych i przeglądów funkcjonowania kontroli zarządczej,

– opracowywanie zarządzeń i dokumentów związanych z systemem kontroli zarządczej oraz analizy dokumentów wskazanych przez Prezesa Zarządu,

– sporządzanie i prowadzenie rejestru ryzyk, przedstawianie Prezesowi Zarządu okresowej oceny skuteczności metod przeciwdziałania  ryzyku na poziomie komórek organizacyjnych.

 

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe,

– doświadczenie zawodowe – min. 3 lata w obszarze finansów w jednostkach sektora finansów publicznych,

– wiedza z zakresu stosowania prawa zamówień publicznych, środków unijnych, rachunkowości, finansów,

– posiadanie wiedzy do przeprowadzania kontroli zarządczej,

– znajomość systemów zarządzania środowiskowego lub systemów zarządzania jakością opartych na normach ISO.

 

Predyspozycje zawodowe:

– umiejętność pracy pod presją czasu,

– otwartość i łatwość nawiązywania relacji z ludźmi,

– wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie.

 

Wymagania dodatkowe:

– wykształcenie: wyższe z zakresu z ekonomii, rachunkowości, finansów, prawa lub administracji,

– mile widziana znajomość procesów zarządzania poprzez procesy, cele, kompetencje.

 

Wymagane dokumenty:

– CV i list motywacyjny;

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

– własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez WFOŚiGW w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań”-

„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 25 stycznia 2019 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Biura WFOŚiGW z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/112/1/2019.

 

Dodatkowe informacje:

– Dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane,

– Kontaktować będziemy się tylko z Kandydatami spełniającymi wymagania formalne,

– Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania,

– Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie,

– Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

Powrót >>

Lista plików do pobrania

załącznik nr 1 POBIERZ docx 0,02Mb

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marta Jankowska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Marta Jankowska 2019/03/22 14:55