Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Inspektor Działu Organizacyjno-Administracyjnego KS.111.8.2022.AME

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Inspektor Działu Organizacyjno-Administracyjnego 

 

Główne zadania:

 • Obsługa korespondencji wpływającej i wychodzącej do Biura Podawczego w elektronicznym systemie zarządzania dokumentacją.
 • Obsługa elektronicznej skrzynki podawczej WFOŚiGW w Poznaniu, w tym skrzynki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
 • Przekazywanie korespondencji na poszczególne komórki organizacyjne po dekretacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi i innymi komórkami organizacyjnymi Funduszu w zakresie realizowanych obowiązków.
 • Pomoc przy prowadzeniu archiwum zakładowego in. poprzez współpracę z komórkami organizacyjnymi w zakresie opieki nad dokumentacją i właściwego nią zarządzania oraz w zakresie odpowiedniego jej przygotowania do przekazania do archiwum zakładowego, przejmowanie właściwie opracowanej dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych, przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej pełnej ewidencji.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie.
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziany kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia lub wykształcenie wyższe na kierunku archiwistyka.
 • Doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Obsługa urządzeń biurowych.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 • Umiejętność pracy w zespole pod presją czasu.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:

„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 ze zmianami)”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 22 czerwca 2022 roku

za pośrednictwem poczty na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu (Biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega)

z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.8.2022.AME

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.wfosgw.poznan.pl/
Data Autor Zmiana
08.06.2022 13:12 Karolina Iwańska ---
08.06.2022 13:10 Karolina Iwańska ---