1

Inspektor w Wieloosobowym stanowisku ds. Kontroli Przedsięwzięć KS.111.2.2023.AME

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Inspektor w Wieloosobowym stanowisku ds. Kontroli Przedsięwzięć, ogłoszenie Nr KS.111.2.2023.AME – zatrudniona została p. Iwona Zajączek, miejsce zamieszkania Krzyszkowo.

 

Uzasadnienie

Kandydatka posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków.

 


 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Inspektor w Wieloosobowym stanowisku ds. Kontroli Przedsięwzięć, nr referencyjny KS.111.2.2023.AME

 

Lp. Nazwisko i imię kandydata Miejsce zamieszkania
1 Kruszyńska Agnieszka Poznań
2 Wojciechowski Hubert Poznań
3 Zajączek Iwona Krzyszkowo
4 Kaniecki Radosław Murowana Goślina
5 Bąkowski Tomasz Szamotuły
6 Radke Karolina Murowana Goślina

 


 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Inspektor w Wieloosobowym stanowisku ds. Kontroli Przedsięwzięć

(3 osoby na czas określony – czas realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”)

 

Główne zadania:

 • Kontrola przedsięwzięć w miejscu ich realizacji w ramach umów/wniosków realizowanych lub obsługiwanych przez Fundusz.
 • Sporządzanie informacji pokontrolnych oraz formułowanie i monitorowanie zaleceń pokontrolnych.
 • Opracowywanie i opiniowanie dokumentów w zakresie działalności WFOŚiGW w Poznaniu.
 • Archiwizacja dokumentacji w zakresie działalności stanowiska,
 • Opracowywanie analiz i informacji w zakresie problematyki i zadań przypisanych stanowisku.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie min. średnie,
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki, pomocy publicznej, zamówień publicznych oraz finansów publicznych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Gotowość podpisania umowy o pracę gwarantującej trwałość zatrudnienia na okres realizacji przez WFOŚiGW w Poznaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”
 • Czynne prawo jazdy kategorii B.

Wymagania dodatkowe – mile widziane:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych lub przyrodniczych (tytuł zawodowy magistra lub inżyniera lub magistra inżyniera).
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie budowlanego procesu inwestycyjnego lub realizacji projektów z zakresu ochrony środowiska.
 • Posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania w rozumieniu Prawa budowlanego.
 • Doświadczenie w zakresie opracowywania audytów energetycznych lub świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych).
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 7 lutego 2023 roku

za pośrednictwem poczty na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu (Biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega).

z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.2.2023.AME

 

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.wfosgw.poznan.pl/