# # # # A A A

Kontrole innych instytucji

2014

Nazwa instytucji przeprowadzającej kontrolę/audyt Zakres kontroli / audytu
Główny Inspektor Kontroli Skarbowej (MF RP) /
UKS Poznań
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach WRPO w zakresie projektów:
RPWP.03.01.01-30-001/10 Inwestor Kępno,
RPWP.03.04.01-30-014/10 Gm. Osieczna,
RPWP.03.04.03-30-004/10 Gm. Odolanów.
RPWP.03.06.03-30-001/10 KW PSP,
RPWP.03.07.01-30-001/12 Centrum Innowacji
Główny Inspektor Kontroli Skarbowej (MF RP) /
UKS Poznań
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach WRPO w zakresie projektów:
RPWP.03.04.01-30-010/10 Gm. Lubasz,
RPWP.03.04.01-30-019/10 Gm. Dopiewo.
Główny Inspektor Kontroli Skarbowej (MF RP) /
UKS Poznań
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach WRPO
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Instytucja Zarządzająca WRPO Planowa kontrola systemowa IZ WRPO
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Instytucja Zarządzająca WRPO Kontrola na miejscu realizacji projektu „Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe IP dla Priorytetu III Środowisko przyrodnicze WRPO za rok 2013”
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Instytucja Zarządzająca WRPO Kontrola na miejscu realizacji projektu „Wydatki poniesione na wdrażanie oraz podnoszenie kwalifikacji przez IP dla Priorytetu III WRPO od października 2012 roku do grudnia 2013 roku”
Główny Inspektor Kontroli Skarbowej (MF RP) /
UKS Poznań
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach WRPO w zakresie projektów:
RPWP.03.01.01-30-001/10 Inwestor Kępno,
RPWP.03.02.02-30-058/10 Gm. Murowana Goślina,
RPWP.03.04.03-30-001/12 Gm. Opalenica.
RPWP.03.04.03-30-008/10 Gm. Wieleń,
RPWP.03.07.01-30-001/12 Centrum Innowacji
Wielkopolski Urząd Wojewódzki – Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji WRPO Planowa kontrola nr 2/2014 – dot. funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli WRPO na lata 2007-2013 oraz stosowania procedur zawartych w IW IP WRPO oraz poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej.
Ministerstwo Środowiska Kontrola systemowa w zakresie przygotowania WFOŚiGW do wdrażania POIiŚ 2014-2020
Główny Inspektor Kontroli Skarbowej (MF RP) /
UKS Poznań
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POIiŚ

2013

Nazwa instytucji przeprowadzającej kontrolę/audyt Zakres kontroli / audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Instytucja Zarządzająca WRPO Kontrola na miejscu realizacji projektu „Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe IP dla Priorytetu III Środowisko przyrodnicze WRPO za rok 2011”
Główny Inspektor Kontroli Skarbowej (MF RP) /
UKS Poznań
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach WRPO
Główny Inspektor Kontroli Skarbowej (MF RP) /
UKS Poznań
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach WRPO w zakresie projektów:
RPWP.03.02.02-30-097/10 – KW Policji w Poznaniu
RPWP.03.04.01-30-009/10 – Gm. Łobżenica
RPWP.03.04.03-30-004/10 – MiG Odolanów
RPWP.03.05.01-30-002/09 – Gm. Krotoszyn
RPWP.03.06.03-30-001/10 – KW PSP w Poznaniu
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Instytucja Zarządzająca WRPO Kontrola na miejscu realizacji projektu „Wynagrodzenia pracowników WFOŚiGW w Poznaniu zaangażowanych we wdrażanie Priorytetu III Środowisko przyrodnicze WRPO 2007-2013 w 2011r.”
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Instytucja Zarządzająca WRPO Planowa konktrola systemowa IZ WRPO
Wielkopolski Urząd Wojewódzki – Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji WRPO Planowa kontrola nr 2/2013 – dot. funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli WRPO na lata 2007-2013 oraz stosowania procedur zawartych w IW IP WRPO oraz poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej.
Główny Inspektor Kontroli Skarbowej (MF RP) /
UKS Poznań
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach WRPO w zakresie projektów:
RPWP.03.02.02-30-039/10 – Gm. Kościan
RPWP.03.04.02-30-001/10 – Gm. Żerków
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Instytucja Zarządzająca WRPO Kontrola na miejscu realizacji projektu „Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe IP dla Priorytetu III Środowisko przyrodnicze WRPO od września 2011r. do marca 2013r.”
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Instytucja Zarządzająca WRPO Kontrola na miejscu realizacji projektu „Wynagrodzenia pracowników WFOŚiGW w Poznaniu zaangażowanych we wdrażanie Priorytetu III Środowisko przyrodnicze WRPO 2007-2013 w 2012r.”
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Instytucja Zarządzająca WRPO Kontrola na miejscu realizacji projektu „Wydatki poniesione na wdrażanie oraz podnoszenie kwalifikacji przez IP dla Priorytetu III WRPO od sierpnia 2011r. do grudnia 2012r.”
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Instytucja Zarządzająca WRPO Planowa kontrola systemowa IZ WRPO
Ministerstwo Środowiska – Instytucja Pośrednicząca POIiŚ Kontrola w zakresie realizacji wydatków ponoszonych w ramach Rocznego Planu Działań na 2013 rok
(pomoc techniczna)
Ministerstwo Środowiska – Instytucja Pośrednicząca POIiŚ Kontrola systemowa w ramach POIiŚ
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Kontrola przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków NFOŚiGW, w ramach umowy udostępnienia środków nr 9/2011/WF/US pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego 3.3. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Cęść 2) Usuwanie wzrobów zawierających azbest”.

2012

Nazwa instytucji przeprowadzającej kontrolę/audyt Zakres kontroli / audytu
Zakład Ubezpieczeń Społecznych I O/Poznań Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobieranie jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Archiwum Państwowe w Poznaniu Kontrola ogólna archiwum zakładowego, w tym: sprawdzenie stopnia wdrożenia i przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych; wielkość zasobu archiwalnego; stan fizyczny i stopień opracowania materiałów archiwalnych, ich kompletność oraz terminowość przekazywania przez komórki organizacyjne do archiwum zakładowego; poprawność brakowania dokumentacji niearchiwalnej; kwalifikacje zawodowe i stan obsady osobowej archiwum zakładowego; stan lokalu archiwum i jego wyposażenie oraz terminowość i poprawność przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
Główny Inspektor Kontroli Skarbowej (MF RP) /
UKS Poznań
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach WRPO w zakresie projektów:
RPWP.03.02.02-30-034/10 – Zakł. Opiek.-Leczniczy i Rehab. Med., SPZOZ Poznań
RPWP.03.02.02-30-095/10 – Powiat Kościański
RPWP.03.04.01-30-007/10 – Gmina Strzałkowo
RPWP.03.04.01-30-020/10 – Gmina Lwówek
RPWP.03.04.03-30-001/10 – Gmina Miłosław
RPWP.03.04.03-30-008/10 – Gmina Wieleń
RPWP.03.05.03-30-001/09 – Województwo Wielkopolskie (WZMiUW)
RPWP.03.07.01-30-003/10 – Polskie Elektrownie Wiatrowe Warszawa
 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Instytucja Zarządzająca WRPO  Kontrola na miejscu realizacji projektu „Wynagrodzenia pracowników WFOŚiGW w Poznaniu zaangażowanych we wdrażanie Priorytetu III Środowisko przyrodnicze WRPO 2007-2013 w 2010 r.”
 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Instytucja Zarządzająca WRPO  Kontrola na miejscu realizacji projektu „Wydatki poniesione na wdrażanie oraz podnoszenie kwalifikacji przez Instytucję Pośredniczącą dla Priorytetu III WRPO za okres 2008-2009”
 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Instytucja Zarządzająca WRPO  Planowa kontrola systemowa IZ WRPO
 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Instytucja Zarządzająca WRPO  Kontrola na miejscu realizacji projektu „Wydatki poniesione na wdrażanie oraz podnoszenie kwalifikacji przez Instytucję Pośredniczącą dla Priorytetu III WRPO za rok 2010”
 Główny Inspektor Kontroli Skarbowej (MF RP) /
UKS Poznań
 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach WRPO w zakresie projektów:
RPWP.03.02.02-30-069/10 – Gmina Oborniki
RPWP.03.04.01-30-007/10 – Gmina Strzałkowo
RPWP.03.04.03-30-002/10 – PGKiM KOMOPAL Sp. z o.o. Opalenica
 Wielkopolski Urząd Wojewódzki – Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji WRPO  Planowa kontrola nr 2/2012 – dot. funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli WRPO na lata 2007-2013 oraz stosowania procedur zawartych w IW IP WRPO oraz poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej.
 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Instytucja Zarządzająca WRPO  Kontrola na miejscu realizacji projektu „Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Środowisko przyrodnicze WRPO za grudzień 2009r. oraz za rok 2010”
 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Instytucja Zarządzająca WRPO  Kontrola na miejscu realizacji projektu „Wydatki poniesione na wdrażanie oraz podnoszenie kwalifikacji przez Instytucję Pośredniczącą dla Priorytetu III WRPO za rok 2011”
 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Instytucja Zarządzająca WRPO  Planowa kontrola systemowa IZ WRPO
 Ministerstwo Środowiska – Instytucja Pośrednicząca POIiŚ  Kontrola w zakresie realizacji wydatków ponoszonych w ramach Rocznego Planu Działań na 2012 rok
(pomoc techniczna)

2011

Nazwa instytucji przeprowadzającej kontrolę/audyt Zakres kontroli / audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Instytucja Zarządzająca WRPO Kontrola prawidłowości oceny projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie” złożonego w ramach konkursu 06/III/2008 Działanie 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Instytucja Zarządzająca WRPO Planowa kontrola systemowa
Główny Inspektor Kontroli Skarbowej (MF RP) Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach WRPO w zakresie projektu: RPWP.03.06.00-30-005/09 (KM PSP Kalisz)
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Instytucja Zarządzająca WRPO Kontrola na miejscu realizacji projektu „Wynagrodzenia i nagrody pracowników IP WRPO zaangazowanych we wdrażanie Priorytetu III WRPO w 2009 roku oraz nagrody tzw. „13 pensja” za 2008 i 2009″
Główny Inspektor Kontroli Skarbowej (MF RP) Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach WRPO w zakresie projektu: RPWP.03.06.00-30-010/09 (OWZ OSP RP Poznań)
Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu Rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej w latach 2008
do 2011
Wielkopolski Urząd Wojewódzki – Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji WRPO Planowa kontrola nr 2/2011 – dot. funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli WRPO na lata 2007-2013 oraz stosowania procedur zawartych w IW IP WRPO oraz poprawności sporządzania dokumentów dotyczących wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Instytucja Zarządzająca WRPO Planowa kontrola na miejscu realizacji projektu „Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Środowisko przyrodnicze WRPO za okres 2008-2009”
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
(MF RP) / UKS Poznań
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach WRPO w zakresie projektów: RPWP.03.04.01-30-013/10 (Gmina Kłodawa),
RPWP.03.06.00-30-007/09 (Gmina Tarnowo Podgórne)
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Instytucja Zarządzająca WRPO Planowa kontrola systemowa
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
(MF RP) / UKS Poznań
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach WRPO
Ministerstwo Środowiska – Instytucja Pośrednicząca POIiŚ Kontrola systemowa w ramach POIiŚ
Ministerstwo Środowiska – Instytucja Pośrednicząca POIiŚ Kontrola realizacji RPD na 2011
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POIiŚ
Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marek Figaniak

ostatnia zmiana treści wiadomości:
pozitive 2016/12/07 16:17