Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Na rok 2008

KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE
ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W POZNANIU W 2008 r.

Na podstawie art. 414 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala kryteria, które są stosowane przy ocenie i wyborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu.

I. Kryterium zgodności z celami i priorytetami polityki ekologicznej państwa i województwa:
kryterium nadrzędne, w pierwszej kolejności finansowane będą zadania wspierane ze środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi oraz spójne z listą przedsięwzięć priorytetowych województwa.

II. Kryterium zgodności z kierunkami finansowania:
ochrona wód i gospodarka wodna,
ochrona powietrza atmosferycznego,
ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami,
ochrona przed hałasem,
ochrona i kształtowanie przyrody oraz ochrona lasów /na obszarach szczególnej ochrony środowiska/,
edukacja ekologiczna,
pozostałe, w tym:
monitoring środowiska,
zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii,
ekspertyzy, badania naukowo-wdrożeniowe,
nowe techniki i technologie ochrony środowiska w tym czystsza produkcja,
profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach szczególnej ochrony środowiska, na których występują przekroczenia norm zanieczyszczeń,
inne zadania związane ze zrównoważonym rozwojem środowiska.

III. Kryterium efektywności ekologicznej.
Uwzględniane będzie przede wszystkim:
wielkość efektu ekologicznego oraz eliminacja źródła uciążliwości,
relacja planowanych nakładów do planowanego efektu ekologicznego
powiązanie projektu z innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska w skali podmiotu gospodarczego, miasta,
gminy, dorzecza, regionu itp.,
uwzględnianie priorytetu dla działań likwidujących zagrożenia u źródeł ich powstawania,
położenie i zasięg oddziaływania, ochrona najcenniejszych przyrodniczo terenów województwa,
oddziaływanie na świadomość ekologiczną społeczeństwa.

IV. Kryterium efektywności ekonomiczno-technicznej.

Uwzględniane będzie przede wszystkim:
udział środków własnych inwestora w finansowaniu zadania,
relacja planowanych nakładów do projektowanego efektu rzeczowego,
stopień zaawansowania zadania oraz planowany okres i metody realizacji,
nowoczesność rozwiązań techniczno-technologicznych,
podnoszenie sprawności już istniejących urządzeń ochrony środowiska,
niewymierne korzyści ekologiczne.

V. Kryterium spełnienia przez wnioskodawcę wymogów formalnych.

Wynikają one z przepisów prawnych powszechnie obowiązujących a także z „ Zasad udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek ze środków WFOŚiGW w Poznaniu” uchwalonych przez Radę Nadzorczą Funduszu.

POWRÓT >>

Data Autor Zmiana
17.11.2021 17:46 Administrator ---