Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (w skrócie WFOŚiGW w Poznaniu) telefon: 61 8456200, e-mail: biuro@wfosgw.poznan.pl, czasowy adres korespondencyjny: ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wfosgw.poznan.pl.

Data aktualizacji: 16.03.2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • Udostępniane filmy nie mają audiodeskrypcji oraz napisów rozszerzonych (dla niesłyszących).
  • Elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Wersję kontrastową,
  • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • Widoczny fokus,
  • Wyróżnienie odnośników.

Data sporządzenia: 16.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (narzędzie dostępne pod adresem internetowym http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 100%.

W celu wyeliminowania wymienionych niezgodności podjęte zostaną działania naprawcze.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są: Izabela Kamińska, email: izabela.kaminska@wfosgw.poznan.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 845 62 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz wskazanie sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu znajduje się tłumaczenie na polski język migowy (PJM) komunikatu o ofercie WFOŚiGW w Poznaniu. Zapewniona jest również obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne przed wejściem do budynku oraz w holu głównym oraz na II i IX p. gdzie mieszczą się biura WFOŚiGW w Poznaniu) lub głosowy (pracownicy Biura Podawczego Funduszu, mieszczącego się w holu głównym).

Dostępność architektoniczna budynku WFOŚiGW w Poznaniu:

Biuro WFOŚiGW w Poznaniu czasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega. Budynek Omega usytuowany jest w poznańskiej dzielnicy Jeżyce, przy ważnej arterii komunikacyjnej miasta, ul. Dąbrowskiego. Taka lokalizacja umożliwia dogodny dojazd środkami transportu prywatnego jak i publicznego. Dojazd do tymczasowej lokalizacji biura WFOŚiGW w Poznaniu możliwy jest tramwajem nr 2, 17, 18 – przystanek Polna.

Dostępność wejścia:

Główne wejście do budynku jest ogólnodostępne w godzinach pracy WFOŚiGW w Poznaniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00. W budynku holu głównego dostępne są 4 windy osobowe.
Drzwi obrotowe automatycznie oraz drzwi boczne, umożliwiające dostanie się do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.

Biura WFOŚiGW w Poznaniu mieszczą się na II i częściowo na IX p. Na każde z tych pięter można dostać się windą osobową. Na każdym piętrze są ogólnodostępne toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność parkingu:

Przed budynkiem, od frontu wejścia głównego znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. Brak utrudnień dla wjazdu wózka z miejsca parkingowego na dojście prowadzące do budynku i do wind w holu głównym. Teren wokół budynku jest wyłożony kostką brukową.

Dostępność budynku:

Na parterze budynku, po lewej stronie holu głównego znajduje się Biuro Podawcze, obsługiwane przez pracowników, którzy udzielają pomocy przy załatwianiu spraw. Dostępność na wyższą kondygnację zapewnia zespół czterech wind osobowych, Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki organizacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu, zlokalizowanej na wyższej kondygnacji, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika Biura Podawczego na parterze w holu głównym.

Zdjęcie wieżowca Omega, w którym mieszczą się czasowo biura  WFOŚiGW w Poznaniu

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Wniosek o zapewnienie dostępności – wersja edytowalna

Informacje dotyczące zapewnienia dostępności

Data Autor Zmiana
31.03.2022 18:15 Karolina Iwańska ---
31.03.2022 18:14 Karolina Iwańska ---
31.03.2022 12:16 Karolina Iwańska ---
31.03.2022 12:13 Karolina Iwańska ---
31.03.2022 12:08 Karolina Iwańska ---
17.11.2021 18:37 Administrator ---
27.09.2021 16:18 Administrator ---