# # # A A A

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (w skrócie WFOŚiGW w Poznaniu):
telefon: +48 61 845 20 00
e-mail: biuro@wfosgw.poznan.pl
adres korespondencyjny: ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wfosgw.poznan.pl.

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 23.09.2020 r.

Dostępność cyfrowa – zgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
1. Nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo ze względu na rodzaj dokumentu (np. skany, dokumenty bez struktury).
2. Może się zdarzyć, że na niektórych podstronach nagłówki są użyte niehierarchicznie.
3. Niektóre elementy strony mogą mieć zbyt mały kontrast.
4. Dopracowania wymaga możliwość nawigacji za pomocą klawiatury.
5. Może się zdarzyć, że elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie/karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym.

Data sporządzenia i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono 23.09.2020 r. na podstawie samooceny oraz korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (narzędzie dostępne pod adresem internetowym http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 99.89%.
W celu wyeliminowania wymienionych niezgodności podjęte zostaną działania naprawcze.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Kamińska, email: izabela.kaminska@wfosgw.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 845 62 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz wskazanie sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna budynku WFOŚiGW w Poznaniu
Dostępność wejścia:
Główne wejście do budynku jest ogólnodostępne w godzinach pracy WFOŚiGW w Poznaniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00.
Do budynku prowadzą schody.
Przy głównym wejściu do budynku zamontowano windę przystosowaną dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Drzwi otwierane automatycznie.

Dostępność parkingu:
Przy budynku obok wejścia głównego znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami w bezpośrednim sąsiedztwie windy.
Brak utrudnień dla wjazdu wózka z miejsca parkingowego na dojście prowadzące do budynku.
Teren wokół budynku jest wyłożony kostką brukową.

Dostępność budynku:
Na parterze budynku, po lewej stronie wejścia głównego znajduje się Biuro Podawcze, obsługiwane przez pracowników, którzy służą pomocą przy załatwianiu spraw.
Dostępność na wyższą kondygnację zapewnia zespół dwóch wind osobowych, zlokalizowanych poza biurem, które może obsługiwać pracownik WFOŚiGW w Poznaniu. W holu głównym znajdują się schody prowadzące na I kondygnację.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki WFOŚiGW w Poznaniu, zlokalizowanej na wyższej kondygnacji, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika Biura Podawczego zlokalizowanego w holu głównym.


Zdjęcie wejścia głównego budynku WFOŚiGW w Poznaniu

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Karolina Iwańska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2020/09/23 14:01