Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Młodszy inspektor działu monitoringu umów – ks.111.11.2021.ame

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Młodszy inspektor Działu Monitoringu Umów, ogłoszenie Nr KS.111.11.2021.AME – zatrudniony został Pan Michał Jost-Prześlakowski, miejsce zamieszkania Poznań.

 

Uzasadnienie

Kandydat uzyskał największą ilość punktów. Posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków.


Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Młodszy inspektor Działu Monitoringu Umów, nr referencyjny KS.111.11.2021.AME

 

LP. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Jost-Prześlakowski Michał Poznań
2 Kitajczuk Aleksandra Poznań

 


 

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Młodszy inspektor Działu Monitoringu Umów

 

Główne zadania:

 • Prowadzenie monitoringu umów o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie zgodności
  z zapisami umów o udzielenie pomocy finansowej,
 • Weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna rozliczeń dotyczących pomocy finansowej udzielanej przez Fundusz,
 • Przygotowanie dokumentacji do zmiany umów o udzielenie pomocy finansowej wraz
  z przygotowywaniem aneksów do umów o udzielenie pomocy finansowej,
 • Weryfikacja osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych przedsięwzięć finansowanych przez Fundusz,
 • Przygotowywanie dokumentacji do wygaszania umów o udzielenie pomocy finansowej wraz
  z archiwizacją dokumentacji,
 • Opracowywanie analiz i informacji w zakresie problematyki i zadań przypisanych działowi.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera),
 • Znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych, analiz finansowych, ochrony środowiska, pomocy publicznej,
 • Znajomość programów finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu,
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office (w szczególności Excel).

 

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 8 października 2021 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.11.2021.AME

 

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

POWRÓT >>

Pliki do pobrania

zał. nr 2 Klauzula info art 13pdf0.12 MBPobierz
Data Autor Zmiana
06.12.2021 14:10 mfiganiak ---
06.12.2021 13:13 mjankowska ---
17.11.2021 18:05 Administrator ---