Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Specjalista Działu Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej KS.111.7.2023.AME

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko Specjalista Działu Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej, ogłoszenie Nr KS/111/7/2023, nie zostanie zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie

Została podjęta decyzja o unieważnieniu naboru z przyczyn organizacyjnych.

 


 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Specjalista Działu Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej,

nr referencyjny KS.111.7.2023.AME

Lp. Nazwisko i imię kandydata Miejsce zamieszkania
1 Chmielewski Łukasz Poznań
2 Jackowski Dawid Swarzędz
3 Jany Julita Poznań
4 Kupś Marek Poznań
5 Petrykowski Marcin Poznań
6 Sadowska Iwona Opalenica
7 Wawrzyniak Agnieszka Poznań
8 Zielińska Karolina Poznań

 


 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Specjalista Działu Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej

Główne zadania:

 • Udzielanie zainteresowanym podmiotom informacji na temat realizowanych przez WFOSIGW w Poznaniu programów,
 • Ocena wniosków zgodnie z zapisami Regulaminów naborów,
 • Analiza dokumentów wymaganych do podjęcia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą decyzji o przyznaniu pomocy finansowej,
 • Weryfikacja planowanych efektów rzeczowych i ekologicznych przedsięwzięć finansowanych przez Fundusz,
 • Weryfikacja możliwości ustanowienia proponowanych zabezpieczeń umów,
 • Przygotowywanie informacji niezbędnych do podjęcia przez Zarząd decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, w tym list złożonych wniosków oraz ich bieżąca aktualizacja,
 • Przygotowanie umów cywilnoprawnych oraz aneksów do umów, dotyczących przyznania pomocy finansowej,
 • Przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli przedsięwzięć,
 • Współpraca i opracowywanie projektów dokumentów związanych z realizacją zadań Funduszu,
 • Współpraca z innymi instytucjami w zakresie udzielania pomocy finansowej,
 • Opracowywanie analiz i informacji w zakresie problematyki i zadań przypisanych działowi,
 • Archiwizacja dokumentów w zakresie realizowanym przez dział.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Minimum trzy letni staż pracy ogółem,
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, w szczególności MS Excel.

Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

 • Preferowane wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych lub studia podyplomowe (kursy) w zakresie OZE lub Funduszy Unijnych, efektywności energetycznej, termomodernizacji budynków,
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z finansowaniem lub realizacją inwestycji z zakresu ochrony środowiska,
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki, pomocy publicznej, zamówień publicznych,
 • Doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków publicznych krajowych i/lub zagranicznych,
 • Dokładność, komunikatywność,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole,
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy własnej.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 25 sierpnia 2023 roku

za pośrednictwem poczty na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

 1. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu (Biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega).

z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.7.2023.AME

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/
Data Autor Zmiana
02.10.2023 14:26 Karolina Iwańska ---
12.09.2023 14:23 Justyna Zwolińska ---
12.09.2023 14:23 Justyna Zwolińska ---
01.09.2023 13:46 Justyna Zwolińska ---
01.09.2023 11:14 Justyna Zwolińska ---
11.08.2023 12:59 Karolina Piotrowska ---
11.08.2023 12:58 Karolina Piotrowska ---