Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Klauzule informacyjne

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych w WFOŚiGW w Poznaniu jest Pani Aleksandra Zwolińska-Mańczak.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając e-maila na adres: iod@wfosgw.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby WFOŚiGW w Poznaniu z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

 

Załącznik nr 4

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DOSTAWCÓW USŁUG I TOWARÓW, OSÓB ICH REPREZENTUJĄCYCH ORAZ WSKAZANYCH DO KONTAKTU

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań, NIP: 7781134790, REGON: 301313654, tel.: 61 845 62 00, adres e-mail: biuro@wfosgw.poznan.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wfosgw.poznan.pl lub pocztą tradycyjną kierując przesyłkę na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.
 3. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w poniższych celach:

1) realizacji działań niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy na dostawę usług i towarów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2) prowadzenia rozliczeń finansowo-księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przepisów prawa;

3) kontaktu z osobami reprezentującymi oraz wyznaczonymi do kontaktu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych polegającym na prowadzeniu skutecznej komunikacji w celu zawarcia i realizacji umowy.

 1. Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od podmiotu, który wskazał Panią/Pana jako osobę wyznaczoną do współpracy w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy – są to dane osobowe tzw. zwykłej kategorii, w szczególności imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe np. adres e-mail.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź podmiotom świadczącym dla administratora danych usługi w celu realizacji ustawowych obowiązków oraz funkcjonowania WFOŚiGW w Poznaniu.
 3. Na zasadach określonych w przepisach RODO, przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych zostały naruszone przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowej oraz do państw trzecich.
 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe jeśli wynika z przepisów prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Brak ich podania może skutkować brakiem możliwości nawiązania współpracy.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do upływu terminów przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i/lub przedawnienia roszczeń.

 

Załącznik nr 5

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań, NIP: 7781134790, REGON: 301313654, tel.: 61 845 62 00, adres e-mail: biuro@wfosgw.poznan.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wfosgw.poznan.pl lub pocztą tradycyjną kierując przesyłkę na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź podmiotom świadczącym dla administratora danych usługi w celu realizacji ustawowych obowiązków oraz funkcjonowania WFOŚiGW w Poznaniu.
 5. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa lub pośrednio (publicznie dostępnych źródeł np. CEIDG, od Państwa pracodawcy itd.). Kategorie danych osobowych obejmują w szczególności dane identyfikacyjne, adresowe, finansowe, służbowe.
 6. Na zasadach określonych w przepisach RODO, przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 7. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych zostały naruszone przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowej oraz do państw trzecich.
 10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe jeśli wynika z przepisów prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Brak ich podania może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
 11. Dane osobowe będą przechowywane do upływu terminów przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i/lub przedawnienia roszczeń.
 12. Niniejsza klauzula informacyjna znajduje odpowiednie zastosowanie w stosunku do przetwarzania danych osobowych Podwykonawców. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek umożliwienia zapoznania się osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w związku z wzięciem udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
Pliki do pobrania

Klauzule informacyjne - załącznik nr 4pdf0.19 MBPobierz
Klauzule informacyjne - załącznik nr 5pdf0.19 MBPobierz
Data Autor Zmiana
17.03.2023 12:02 Justyna Zwolińska ---