Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Specjalista Działu Organizacyjno-Administracyjnego KS.111.13.2023.AME

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Specjalista Działu Organizacyjno-Administracyjnego, ogłoszenie Nr KS.111.13.2023.AME zatrudniono:

– p. Grzegorza Szymajdę.

 

Uzasadnienie

Kandydat posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków.

 


 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Specjalista Działu Organizacyjno-Administracyjnego, nr referencyjny KS.111.13.2023.AME

Lp. Nazwisko i imię kandydata Miejsce zamieszkania
1 Szymajda Grzegorz Poznań

 


 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

 

Specjalista Działu Organizacyjno-Administracyjnego (1 osoba – 0,2 etatu)

Główne zadania:

 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie opieki nad dokumentacją i właściwego nią zarządzania oraz w zakresie odpowiedniego jej przygotowania do przekazania do archiwum zakładowego,
 • przejmowanie właściwie opracowanej dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych,
 • przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej pełnej ewidencji,
 • odpowiednie klasyfikowanie akt,
 • udostępnianie dokumentacji,
 • przygotowanie do przekazania i przekazanie materiałów archiwalnych do miejscowo właściwego archiwum państwowego,
 • sporządzanie sprawozdania z rocznej działalności archiwum zakładowego/składnicy akt, uwzględniającego, m.in.: ilość dokumentacji przejętej z poszczególnych komórek organizacyjnych w podziale na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną, ilość dokumentacji udostępnionej lub wypożyczonej oraz ilość osób korzystających, ilość materiałów archiwalnych przekazanych do archiwum państwowego, ilość wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej. Sprawozdanie składa się bezpośredniemu przełożonemu oraz przesyła do wiadomości miejscowo właściwemu archiwum państwowemu,
 • aktualizacja dokumentacji związanej z prowadzeniem archiwum zakładowego i postępowania z dokumentacją wytworzoną w jednostce organizacyjnej, w myśl obowiązujących przepisów.

Wymagania niezbędne:

 • 3 lata pracy, w tym: min. 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku archiwisty zakładowego,
 • wykształcenie wyższe o specjalności archiwistyka,
 • kurs archiwalny I i II stopnia,
 • doświadczenie w pracy z systemem klasy EZD,
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone kursy/szkolenia z zakresu archiwizacji lub zarządzania dokumentacją,
 • doskonała organizacja pracy i samodzielność,
 • wysoka kultura osobista i umiejętność współpracy z ludźmi,
 • dokładność i dbałość o szczegóły,
 • zdolności analityczne,
 • inicjatywa i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków..

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 27 listopada 2023 roku

za pośrednictwem poczty na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu (Biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega).

z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.13.2023.AME

 

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/
Data Autor Zmiana
08.01.2024 7:45 Justyna Zwolińska ---
08.01.2024 7:45 Justyna Zwolińska ---
08.01.2024 7:44 Justyna Zwolińska ---
08.01.2024 7:44 Justyna Zwolińska ---
01.12.2023 7:17 Justyna Zwolińska ---
13.11.2023 7:36 Justyna Zwolińska ---