Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Starszy inspektor w Dziale Finansowo – Księgowym – KS.111.1.2022.AME

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Starszy inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym, ogłoszenie Nr KS.111.1.2022.AME – zatrudniona została p. Natalia Milczyńska, miejsce zamieszkania Poznań.

Uzasadnienie

Kandydatka posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków.


Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Starszy inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym, nr referencyjny KS.111.1.2022.AME

LP. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Baszewska Agata Poznań
2 Brzęcki Szymon Kalisz
3 Matczak Sławomir Poznań
4 Milczyńska Natalia Poznań

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Starszy inspektor w Dziale Finansowo – Księgowym

Główne zadania:

 • Dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej, w systemie elektronicznego obiegu dokumentów, dowodów księgowych;
 • Dekretowanie, wprowadzanie i księgowanie w systemie finansowo-księgowym wyciągów bankowych oraz pozostałych dowodów księgowych w tym: faktur, faktur korygujących, not, poleceń księgowania, dowodów wewnętrznych;
 • Rozliczanie podróży służbowych pracowników;
 • Przygotowywanie wewnętrznych dyspozycji wypłat w ramach realizowanych zadań;
 • Analiza kont księgowych;
 • Sporządzanie i wysyłka potwierdzeń sald oraz sprawdzanie potwierdzeń sald przysłanych od kontrahentów;
 • Sporządzanie protokołów inwentaryzacyjnych dla kont,
 • Współudział w sporządzaniu obowiązujących sprawozdań, w tym sprawozdania finansowego;
 • Sporządzanie bieżących analiz, zestawień i informacji;
 • Przygotowanie dokumentów do archiwum zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie;
 • Minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości;
 • Znajomości przepisów ustawy o rachunkowości; ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie dotyczącym działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność obsługi systemów finansowo księgowych (preferowana znajomość programu Symfonia FiK);
 • Mile widziane wykształcenie wyższe (rachunkowość, finanse, ekonomia).

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:

„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 ze zmianami)”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 10 lutego 2022 roku na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,
za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.1.2022.AME

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.
Data Autor Zmiana
04.04.2022 13:56 Karolina Iwańska ---
04.04.2022 13:49 Karolina Iwańska ---
04.04.2022 13:49 Karolina Iwańska ---
02.03.2022 12:44 Karolina Iwańska ---
24.02.2022 7:50 Karolina Iwańska ---
27.01.2022 18:16 Karolina Iwańska ---
27.01.2022 18:13 Karolina Iwańska ---