Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Młodszy inspektor Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej KS.111.6.2023.AME

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Młodszy inspektor Działu Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej, ogłoszenie Nr KS.111.6.2023.AME zatrudniono:

– p. Małgorzatę Dembińską, miejsce zamieszkania Swarzędz

– p. Przemysława Galacha, miejsce zamieszkania Poznań.

Uzasadnienie

Kandydaci posiadają wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków.

 


 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Młodszy inspektor Działu Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej,

nr referencyjny KS.111.6.2023.AME

 

Lp. Nazwisko i imię kandydata Miejsce zamieszkania
1 Dembińska Małgorzata Swarzędz
2 Galach Przemysław Poznań
3 Chehade Kamil Poznań
4 Kołodziej Katarzyna Poznań

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Młodszy inspektor Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej

 

Główne zadania:

 • Udzielanie zainteresowanym podmiotom informacji na temat realizowanych przez WFOSIGW w Poznaniu programów,
 • Ocena formalna i merytoryczna wniosków wraz z analizą dokumentów wymaganych do podjęcia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą decyzji o przyznaniu pomocy finansowej,
 • Weryfikacja planowanych efektów rzeczowych i ekologicznych przedsięwzięć finansowanych przez Fundusz,
 • Weryfikacja możliwości ustanowienia proponowanych zabezpieczeń umów,
 • Przygotowywanie informacji niezbędnych do podjęcia przez Zarząd decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, w tym list złożonych wniosków oraz ich bieżąca aktualizacja,
 • Przygotowanie umów cywilnoprawnych oraz aneksów do umów, dotyczących przyznania pomocy finansowej,
 • Przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli przedsięwzięć,
 • Współpraca i opracowywanie projektów dokumentów związanych z realizacją zadań Funduszu,
 • Współpraca z innymi instytucjami w zakresie udzielania pomocy finansowej,
 • Opracowywanie analiz i informacji w zakresie problematyki i zadań przypisanych działowi,
 • Archiwizacja dokumentów w zakresie realizowanym przez dział.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Znajomość programów finansowanych ze środków krajowych,
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska,
 • Dobra znajomość Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz innych programów finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu,
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office., w szczególności MS Excel.

Wymagania dodatkowe:

 • Preferowane doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok, mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • Mile widziane wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych lub ekonomicznych,
 • Mile widziana znajomość w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza, budownictwa, pomocy publicznej, zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 16 czerwca 2023 roku

za pośrednictwem poczty na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu (Biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega).

z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.6.2023.AME

 

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/
Data Autor Zmiana
03.08.2023 8:31 Karolina Piotrowska ---
03.08.2023 8:31 Karolina Piotrowska ---
03.08.2023 8:28 Karolina Piotrowska ---
26.06.2023 14:29 Justyna Zwolińska ---
26.06.2023 14:29 Justyna Zwolińska ---
26.05.2023 13:28 Justyna Zwolińska ---
26.05.2023 13:27 Justyna Zwolińska ---
26.05.2023 13:27 Justyna Zwolińska ---
26.05.2023 13:26 Justyna Zwolińska ---