Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Specjalista w Dziale Doradztwa Klimatyczno-Energetycznego KS.111.1.2024.AME

 

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko Specjalisty w Dziale Doradztwa Klimatyczno-Energetycznego (Doradcy Klimatyczno-Energetycznego), ogłoszenie Nr KS.111.1.2024.AME, nie zostanie zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie

 

Została podjęta decyzja o unieważnieniu naboru z przyczyn organizacyjnych.

 

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Specjalisty w Dziale Doradztwa Klimatyczno-Energetycznego (Doradcy Klimatyczno-Energetycznego)

1 osoba – 1 etat

Główne zadania:

 • Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki niskoemisyjnej oraz komponentu klimatycznego (adaptacja do zmian klimatu, gospodarka obiegu zamkniętego itp.);
 • Udzielanie konsultacji i porad w zakresie źródeł finansowania inwestycji z obszaru EE i OZE, adaptacji do zmian klimatu oraz wsparcie merytoryczne;
 • Realizacja działań edukacyjnych (m.in. szkoleń, spotkań tematycznych, warsztatów szkoleniowych, webinariów) w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki niskoemisyjnej oraz komponentu klimatycznego;
 • Realizacja działań informacyjno-promocyjnych (m.in. organizacja konferencji, spotkań z dziećmi i młodzieżą) w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki niskoemisyjnej oraz komponentu klimatycznego;
 • Realizacja szkoleń pracowników gmin w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki niskoemisyjnej oraz komponentu klimatycznego;
 • Pełnienie roli konsultantów, na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, w grupach roboczych ds. opracowania samorządowych dokumentów o charakterze strategicznym programowym i planistycznym wpisujących się w zakres Projektu Doradztwa tj. związanych z efektywnością energetyczną, OZE i adaptacją do zmian klimatu;
 • Weryfikacja poprawności wykonania audytów energetycznych;
 • Wykonywanie badań termowizyjnych wraz z ich interpretacją;
 • Czynny udział (wystąpienia, obsługa stoiska) w konferencjach, targach i spotkaniach branżowych z zakresu, m.in.: efektywności energetycznej i OZE, zrównoważonego transportu i innych związanych z celami Projektu;
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń Energetyków i Klimatyków Gminnych;
 • Prowadzenie ewidencji Energetyków Gminnych i Klimatyków Gminnych (którzy z nich pełnią aktualnie taką funkcję w JST, którzy odpowiadają za udzielanie informacji mieszkańcom);
 • Wspieranie działań społeczności/spółdzielni energetycznych, w tym klastrów energii;
 • Realizacja działań promocyjnych i informacyjnych o planowanych oraz trwających naborach programu FEniKS, a także źródeł krajowych, regionalnych oraz innych możliwościach finansowania, skierowanych do szerokiego grona odbiorców Projektu;
 • Przygotowywanie merytoryczne wystąpień oraz udział w konferencjach, seminariach, warsztatach webinariach, szkoleniach, których celem będzie zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju niskoemisyjnej gospodarki;
 • Podnoszenie kompetencji i udział w szkoleniach z zakresu EE i OZE oraz adaptacji do zmian klimatu, gospodarki o obiegu zamkniętym itp.;
 • Prace związane z badaniem i analizą rynku (krajowego, UE) w zakresie innowacyjności w energetyce, w tym nowoczesnych i innowacyjnych technologii z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (w tym: budownictwo energooszczędne, niskoemisyjny transport, energooszczędne oświetlenie uliczne, ciepłownictwo, odnawialne źródła energii) oraz adaptacji do zmian klimatu, gospodarki o obiegu zamkniętym itp.;
 • Analiza problemów i ryzyk związanych z rozwojem w Polsce gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, adaptacji do zmian klimatu;
 • Udział w pracach grup roboczych (UE, krajowych) oraz tworzenie sieci wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju efektywności energetycznej i OZE, zmian klimatycznych;

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe (I lub II stopnia) w dziedzinie energetyki, efektywności energetycznej, OZE, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, budownictwa lub obszaru klimatycznego,

lub

 • Wykształcenie wyższe niekierunkowe (I lub II stopnia) i studia podyplomowe w dziedzinie energetyki, efektywności energetycznej, OZE, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, budownictwa lub obszaru klimatycznego,

lub

 • Wykształcenie wyższe niekierunkowe (I lub II stopnia), kursy zawodowe w dziedzinie energetyki, efektywności energetycznej, OZE, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, budownictwa lub obszaru klimatycznego oraz doświadczenie zawodowe min. 3 lata pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z ww. obszarem.
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w dziedzinie efektywności energetycznej (w budownictwie lub przemyśle), odnawialnych źródeł energii, ciepłownictwie, planowaniu z zakresu gospodarki niskoemisyjnej (poprzez m.in. przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej, SEAP, inne), adaptacji do zmian klimatu.
 • Znajomość:

– prawa polskiego i unijnego z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz adaptacji do zmian klimatu,

– języka angielskiego na poziomie komunikatywnym B1 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy),

– bardzo dobra znajomość środowiska MS Office (szczególnie Word, Excel, PowerPoint).

 • Gotowość odbycia szkolenia zewnętrznego, poza miejscem pracy i zdania egzaminu;
 • Gotowość podpisania umowy o pracę gwarantującej trwałość zatrudnienia na okres realizacji przez WFOŚiGW w Poznaniu projektu pn. „Projekt Doradztwa Energetycznego”, po pozytywnym zdaniu egzaminu;
 • Uprawnienie do prowadzenia pojazdów kat. B;
 • Gotowość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych;
 • Inne:

– umiejętność przygotowania i prowadzenia prezentacji,

– umiejętność współpracy w zespole i analitycznego myślenia,

– komunikatywność,

– samodzielność.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w sporządzaniu lub weryfikacji audytów energetycznych.
 • doświadczenie zawodowe w przygotowaniu lub wdrażaniu projektów z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki niskoemisyjnej, adaptacji do zmian klimatu, które uzyskały dofinansowanie ze środków publicznych, w tym w szczególności ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, stażu pracy,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 14 lutego 2024 roku

za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu (Biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega).

z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.1.2024.AME

 

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.wfosgw.poznan.pl/
Data Autor Zmiana
27.02.2024 14:04 Karolina Piotrowska ---
27.02.2024 14:03 Karolina Piotrowska ---
29.01.2024 13:08 Justyna Zwolińska ---
29.01.2024 13:08 Justyna Zwolińska ---
29.01.2024 13:05 Justyna Zwolińska ---