Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Inspektor Działu Organizacyjno-Administracyjnego KS.111.20.2022.AME

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor Działu Organizacyjno-Administracyjnego, ogłoszenie Nr KS/111/20/2022, nie zostanie zatrudniona żadna osoba.

 

Uzasadnienie

 

Została podjęta decyzja o unieważnieniu naboru z przyczyn organizacyjnych.

 

 


 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

 

Inspektor Działu Organizacyjno-Administracyjnego

 

Główne zadania:

  • Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku WFOŚiGW w Poznaniu w systemie informatycznym;
  • Wystawianie dokumentów stosowanych w gospodarce środkami trwałymi i WNiP oraz niskocennym wyposażeniem: PT, OT, MT, LT itp.;
  • Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji; w tym okresowe, wartościowe uzgadnianie z Działem Finansowo-Księgowym zapisów w księdze inwentarzowej;
  • Prowadzenie ewidencji kartotek osobistego wyposażenia pracowników oraz spisów inwentarza majątku WFOŚiGW w Poznaniu;
  • Bieżąca współpraca z:
    – Komisją Likwidacyjną  w zakresie majątku Funduszu,
    – Komisją Inwentaryzacyjną,
    – Komisją powołaną do oceny stanu przydatności, sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego;
  • Nadawanie numerów inwentarzowych, oznaczanie i opisywanie majątku Funduszu oraz weryfikacja i aktualizacja tabliczek inwentarzowych;
  • Przeprowadzanie kontroli okresowych dotyczących stanu posiadania majątku Funduszu;
  • Terminowe sporządzanie sprawozdań dotyczących majątku Funduszu oraz przygotowywanie danych z zakresu środków trwałych na potrzeby GUS, banków i innych instytucji;
  • Sporządzenie rocznego zbiorczego sprawozdania o marnowanej żywności zawierającego dane o całkowitej masie marnowanej żywności przez sprzedawców żywności w danym roku oraz całkowitej wysokości należnej opłaty i wysokości opłaty wpłaconej do Funduszu wraz z wykazem sprzedawców żywności, którzy złożyli sprawozdanie.

 

Wymagania niezbędne:

  • Wykształcenie średnie;
  • Znajomość zasad rachunkowości w zakresie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych;
  • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office.

 

Wymagania dodatkowe:

  • Mile widziane wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne.
  • Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z ewidencją i rozliczaniem środków trwałych.

 

Wymagane dokumenty:

  • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
  • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
    „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 21 grudnia 2022 roku

za pośrednictwem poczty na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu (Biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega).

z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.20.2022.AME

 

Dodatkowe informacje:

  • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
  • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
  • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
  • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/
Data Autor Zmiana
24.01.2023 15:02 Justyna Zwolińska ---
04.01.2023 9:23 Justyna Zwolińska ---
07.12.2022 11:35 Justyna Zwolińska ---
07.12.2022 10:54 Justyna Zwolińska ---