Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Młodszy inspektor Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej KS.111.5.2023.AME

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Młodszy inspektor Działu Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej, ogłoszenie Nr KS.111.5.2023.AME – zatrudniona została p. Justyna Szewczyk miejsce zamieszkania Poznań.

 

Uzasadnienie

 

Kandydatka posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków.


 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Młodszy inspektor Działu Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej, nr referencyjny KS.111.5.2023.AME

 

Lp. Nazwisko i imię kandydata Miejsce zamieszkania
1 Szewczyk Justyna Poznań
2 Rajewska Magdalena Kostrzyn

 


 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Młodszy inspektor Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej

Główne zadania:

 • Udzielanie zainteresowanym podmiotom informacji na temat realizowanych przez WFOSIGW w Poznaniu programów,
 • Ocena formalna i merytoryczna wniosków wraz z analizą dokumentów wymaganych do podjęcia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą decyzji o przyznaniu pomocy finansowej,
 • Weryfikacja planowanych efektów rzeczowych i ekologicznych przedsięwzięć finansowanych przez Fundusz,
 • Weryfikacja możliwości ustanowienia proponowanych zabezpieczeń umów,
 • Przygotowywanie informacji niezbędnych do podjęcia przez Zarząd decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, w tym list złożonych wniosków oraz ich bieżąca aktualizacja,
 • Przygotowanie umów cywilnoprawnych oraz aneksów do umów, dotyczących przyznania pomocy finansowej,
 • Przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli przedsięwzięć,
 • Współpraca i opracowywanie projektów dokumentów związanych z realizacją zadań Funduszu,
 • Współpraca z innymi instytucjami w zakresie udzielania pomocy finansowej,
 • Opracowywanie analiz i informacji w zakresie problematyki i zadań przypisanych działowi,
 • Archiwizacja dokumentów w zakresie realizowanym przez dział.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Znajomość programów finansowanych ze środków krajowych,
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska,
 • Dobra znajomość Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz innych programów finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu,
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office., w szczególności MS Excel.

Wymagania dodatkowe:

 • Preferowane doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok, mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • Mile widziane wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych lub ekonomicznych,
 • Mile widziana znajomość w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza, budownictwa, pomocy publicznej, zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 1 czerwca 2023 roku

za pośrednictwem poczty na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu (Biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega).

z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.5.2023.AME

 

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/
Data Autor Zmiana
11.07.2023 12:59 Justyna Zwolińska ---
11.07.2023 12:59 Justyna Zwolińska ---
11.07.2023 12:59 Justyna Zwolińska ---
20.06.2023 7:28 Justyna Zwolińska ---
18.05.2023 12:12 Justyna Zwolińska ---
18.05.2023 12:11 Justyna Zwolińska ---