Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Inspektor Działu Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej KS.111.18.2022.AME

 

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor Działu Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej, ogłoszenie Nr KS/111/18/2022, nie zostanie zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie

Została podjęta decyzja o unieważnieniu naboru na stanowisko Inspektor Działu Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej z przyczyn organizacyjnych.


 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Inspektor Działu Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej

 

Główne zadania:

 • Udzielanie zainteresowanym podmiotom informacji na temat realizowanych przez WFOSIGW w Poznaniu programów,
 • Ocena wniosków zgodnie z zapisami Regulaminów naborów,
 • Analiza dokumentów wymaganych do podjęcia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą decyzji o przyznaniu pomocy finansowej,
 • Weryfikacja możliwości ustanowienia proponowanych zabezpieczeń umów,
 • Przygotowywanie informacji niezbędnych do podjęcia przez Zarząd decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, w tym list złożonych wniosków oraz ich bieżąca aktualizacja,
 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych,
 • Weryfikacja zabezpieczeń umów,
 • Przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli przedsięwzięć.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie,
 • Wiedza z zakresu przebiegu procesu inwestycyjnego, w tym m.in. znajomość regulacji prawnych (krajowych i wspólnotowych) oraz z zakresu prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych i innych przepisów procesu inwestycyjnego,
 • Znajomość aktów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie wdrażania funduszy pomocowych, a także przepisów w zakresie: budownictwa, ochrony środowiska, gospodarki wodnej,
 • Dokładność, komunikatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, w szczególności MS Excel.
 • Dobra organizacja pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziane wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych,
 • Studia podyplomowe lub kursy w zakresie OZE lub Funduszy Unijnych, efektywności energetycznej,
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z finansowaniem lub realizacją inwestycji z zakresu ochrony środowiska,
 • Doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków publicznych,
 • Posiadanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, termomodernizacji budynków, odnawialnych źródeł energii, ekoenergetyki,
 • Prawo jazdy,
 • Dyspozycyjność (praca na terenie województwa wielkopolskiego).

 

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 18 listopada 2022 roku

za pośrednictwem poczty na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu (Biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega).

z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.18.2022.AME

 

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/
Data Autor Zmiana
21.12.2022 7:13 Justyna Zwolińska ---
01.12.2022 11:37 Justyna Zwolińska ---
01.12.2022 11:37 Justyna Zwolińska ---
01.12.2022 11:35 Justyna Zwolińska ---
01.12.2022 11:35 Justyna Zwolińska ---
04.11.2022 14:39 Justyna Zwolińska ---
04.11.2022 14:38 Justyna Zwolińska ---
04.11.2022 14:36 Justyna Zwolińska ---
04.11.2022 14:35 Justyna Zwolińska ---