Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Specjalista  Działu Organizacyjno-Administracyjnego – KS.111.16.2021.AME

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:
Specjalista Działu Organizacyjno-Administracyjnego, ogłoszenie Nr KS.111.16.2021.AME – nie została zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie

Komisja rekrutacyjna nie rekomendowała do zatrudnienia żadnej kandydatki. Nabór na wolne stanowisko pozostaje nierozstrzygnięty.


Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 

Specjalista w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym, nr referencyjny KS.111.16.2021.AME

 

LP. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Kit Lidia Rokietnica
2 Zajączek Iwona Krzyszkowo
3 Hejne Anna Luboń
4 Pietruczuk Marta Swarzędz

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Specjalista  Działu Organizacyjno-Administracyjnego

 

Główne zadania:

 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Funduszu, w tym przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, szacowanie wartości zamówienia;
 • Przygotowywanie projektów umów – z wyłączeniem umów niezwiązanych z realizacją zamówień publicznych;
 • Opisywanie faktur i innych dokumentów finansowo-księgowych i potwierdzanie zgodności z zawartymi umowami;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz przedmiotów i programów komputerowych o wartości poniżej 3.500,00 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Monitoring prasy, bieżąca aktualizacja strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej;
 • Pisanie, redagowanie i publikacja materiałów informacyjnych;
 • Organizacja spotkań, wydarzeń promocyjnych (w tym konkursów) i konferencji;
 • Inicjowanie rozwiązań i realizacja projektów z zakresu komunikacji zewnętrznej i budowania pozytywnego wizerunku Funduszu;
 • Współpraca z przedstawicielami innych komórek organizacyjnych w zakresie uzgadniania treści publikowanych tekstów;
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych, promocyjnych, okolicznościowych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Funduszu;
 • Przygotowywanie prezentacji, referatów, wystąpień dotyczących działalności Funduszu

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe
 • Znajomości przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office,
 • Prawo jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 28 grudnia 2021 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,  ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.16.2021.AME

 

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

POWRÓT >>

Data Autor Zmiana
17.02.2022 10:25 Karolina Iwańska ---
17.02.2022 10:25 Karolina Iwańska ---
12.01.2022 12:19 mjankowska ---
07.12.2021 13:51 mjankowska ---
07.12.2021 13:50 mjankowska ---