Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Na rok 2009

8KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE
ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W POZNANIU W 2009 r.

Na podstawie art. 414 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala kryteria, które są stosowane przy ocenie i wyborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu.

I. Kryterium zgodności z celami i priorytetami polityki ekologicznej państwa i województwa:
kryterium nadrzędne, w pierwszej kolejności finansowane będą zadania wspierane ze środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi oraz spójne z listą przedsięwzięć priorytetowych województwa.

II. Kryterium zgodności z kierunkami finansowania:

 • ochrona wód i gospodarka wodna,
 • ochrona powietrza atmosferycznego,
 • ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami,
 • ochrona przed hałasem,
 • ochrona i kształtowanie przyrody oraz ochrona lasów /na obszarach szczególnej ochrony środowiska/,
 • edukacja ekologiczna,
 • pozostałe, w tym:
  • monitoring środowiska,
  • zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii,
  • ekspertyzy, badania naukowo-wdrożeniowe,
  • nowe techniki i technologie ochrony środowiska w tym czystsza produkcja,
  • profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach szczególnej ochrony środowiska, na których występują przekroczenia norm zanieczyszczeń,
  • inne zadania związane ze zrównoważonym rozwojem środowiska.

III. Kryterium efektywności ekologicznej.
Uwzględniane będzie przede wszystkim:

 • wielkość efektu ekologicznego oraz eliminacja źródła uciążliwości,
 • relacja planowanych nakładów do planowanego efektu ekologicznego
 • powiązanie projektu z innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska w skali podmiotu gospodarczego, miasta,
 • gminy, dorzecza, regionu itp.,
 • uwzględnianie priorytetu dla działań likwidujących zagrożenia u źródeł ich powstawania,
 • położenie i zasięg oddziaływania, ochrona najcenniejszych przyrodniczo terenów województwa,
 • oddziaływanie na świadomość ekologiczną społeczeństwa.

IV. Kryterium efektywności ekonomiczno-technicznej.

Uwzględniane będzie przede wszystkim:

 • udział środków własnych inwestora w finansowaniu zadania,
 • relacja planowanych nakładów do projektowanego efektu rzeczowego,
 • stopień zaawansowania zadania oraz planowany okres i metody realizacji,
 • nowoczesność rozwiązań techniczno-technologicznych,
 • podnoszenie sprawności już istniejących urządzeń ochrony środowiska,
 • niewymierne korzyści ekologiczne.

V. Kryterium spełnienia przez wnioskodawcę wymogów formalnych.

Wynikają one z przepisów prawnych powszechnie obowiązujących a także z „ Zasad udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek ze środków WFOŚiGW w Poznaniu” uchwalonych przez Radę Nadzorczą Funduszu.

POWRÓT >>

Data Autor Zmiana
17.11.2021 17:46 Administrator ---